Mødereferater

Menighedsrådsmøderne er normalt fællesmøder for menighedsrådene i Hvilsager og Lime pastorat


Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård onsdag den 13.november 2019


Dagsorden:

1. Kvartalsrapporter
Kvartalsrapporterne for tredje kvartal blev forelagt og godkendt

2. Budget 2020
De uændrede budgetter for 2020 blev godkendt


3. Tilbud på udviklingsplan i Lime
Der forelå et tilbud fra Djurs Grønt lydende på kr. 87.516 excl. moms og et tilbud fra Buus lydende på kr. 115.365 excl. Moms. Der opstod tvivl om tilbuddene dækkede helt samme arbejde; det undersøges nærmere.

4. Præstegården
Der skal laves et brandskel mellem de to garager i Konfirmandstuen, og så afventer vi kommunens godkendelse af delingen af grunden.

5. Taget på Lime kirke
Intet nyt

6. Plænesten på kirkegårdene
Der er lavet en afdeling på Hvilsager kirkegård til plænebegravelser. Der er mulighed for at nedsætte både kister og urner

7. Valg og konstituering
Alle valg var genvalg, så Rikke Karstensen og Sonja Mogensen forsætter som formand og næstformand i Hvilsager, mens Lise Drejer og Christine Brauner fortsætter som formand og næstformand i Lime.

8. Lidt forskelligt fra præsten
Det nye kirkeblad er på trapperne

9. Korte meddelelser
Strikkecaféen genåbner onsdag den 8. januar kl. 14.00

10. Eventuelt
Næste møder er 15. januar og 12. marts.

Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård torsdag den 3. oktober 2019


1. Præstegården
Landinspektøren har sendt ansøgning til kommunen om opdeling af grunden.
Der er kommet energirapport: klassificeret C.
Der rykkes for tilstandsrapport.
Menighedsrådet eftergiver et restbeløb på kr. 9.928,40 i forbindelse med den tidligere lejers fraflytning.


2. Tilbud på traktor i Lime
Menighedsrådet besluttede at købe en ny traktor hos Rosenholm Have og Park til 35.499,65.


3. Tilbud på udviklingsplan i Lime
Udsættes, da der kun foreligger eet tilbud.

4. Katafalk til Hvilsager
Der anskaffes ikke en katafalk til Hvilsager kirke.

5. Mulighed for at få saftevand til nadveren
For fremtiden vil nadvergæsterne kunne vælge mellem vin og saftevand.

6. Hjemmesiden
Vi arbejder med at finde en god løsning.

7. Kontaktudvalg med beboerforeningen i Hvilsager
Mariann Kristiansen og Gorm Willemoes Jensen vil holde kontakten med beboerforeningen.


8. Orientering om de tre liturgirapporter.
Mariann orientereder om de tre rapporter om dåb, nadver og gudstjenesten.

9. Målsætninger for 2020
Der blev udarbejdet målsætninger for 2020.

10. Korte meddelelser
Der er anskaffet et elektronisk klaver til Lime kirke.

11. Eventuelt
Næste møder: 13. november og 15. januar.

Gorm Willemoes Jensen


 


Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård onsdag den 7. august 2019Dagsorden:

1. Kvartalsrapporter
Rapporterne gav ikke anledning til bemærkninger.

2. Revisionsprotokollater
Bortset fra nogle tekniske bemærkninger indeholdt revisionsprotokollaterne for regnskab 2018 ingen bemærkninger.


3. Præstegården
Morten Knudsen fremlagde et fornuftigt forslag til opdeling af matriklen. To lokale ejendomsmæglere har været ude for at bese huset. Vi afventer svar fra dem.

4. Ny traktor til Lime kirkegård
Der skal indhentes mindst to tilbud på en ny traktor.

5. Taget på Lime kirke
Provstiets arkitekt har ønsket nogle justeringer i kontrakten med arkitektfirmaet Linjen. Vi afventer svar fra stiftet.

6. Betalingsproblemer med et par fakturaer fra Lime
Kirkeværgen tager affære. Begge gravsteder kan nedlægges. Behandles ved næste møde.

7. Målsætninger for menighedsrådene for 2019
Det går nogenlunde med at opfylde målsætningerne.

8. Korte meddelelser
Vores præst, Mariann Kristiansen, har været i kontakt med Anne Sophie Ricevuto i Ådalen om konfirmandundervisningen. Mariann deltager i indskrivningen af de nye konfirmander.

9. Eventuelt
Næste møder er torsdag den 3. oktober og onsdag den 13. november.


        Gorm Willemoes Jensen.

Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård tirsdag den 28. maj 2019


Dagsorden:

1. Regulativ for præstestilling
Der blev udformet et regulativ, der bl.a. giver plads til kontakt med konfirmanderne. Ansvaret for undervisningen påhviler stadig Anne Sophie Ricevuto i Ådalen.

2. Budgetforslag 2020
Hvilsager kirkekasse:
Driftsramme: kr. 799.045
Anlægsramme: kr. 0

Lime kirkekasse:
Driftsramme: kr. 634.568
Anlægsramme: kr. 0

3. Kvartalsrapporter
Rapporterne for første kvartal blev fremlagt og underskrevet.

4. Præsteindsættelse
I skrivende stund må Marianns indsættelse betegnes som en festlig succes.

5. Taget på Lime kirke
Provstiet ønsker, at deres arkitekt kommer med på råd. Taget ad notam.

6. Eventuelt salg af præstegården
Menighedsrådet besluttede at afhænde præsteboligen og om muligt at beholde Konfirmandstuen, parkeringspladsen og maskinhuset.

7. Korte meddelelser
Der bliver mulighed for at hilse på vores nye sognepræst over et glas vin og kransekage efter gudstjenesten i Lime kirke Pinsedag kl. 9.30

8. Eventuelt
Sommermøde i Hvilsager søndag den 16. juni med Anne Kirstine Langkjer, Kolind.
Næste menighedsrådsmøder er onsdag den 7. august, torsdag den 3. oktober og onsdag den 13. november.

9. (ekstrapunkt) Varmestyringssystem i Lime kirke
Menighedsrådet vil ansøge om økonomisk støtte til etablering af et varmestyringssystem.

Gorm Willemoes Jensen

Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård onsdag den 13. marts 2019

Dagsorden:

1. Regnskab 2018
Hvilsager kirkekasse:
Indtægter kr. 979.045,00
Udgifter driftsramme kr. 849.069,16
Udgifter anlægsramme kr. 0,00
Kassebeholdning kr. 236.685,11
Kollektregnskab kr. 731,00

Lime kirkekasse:
Indtægter kr. 734.568,00
Udgifter driftsramme kr. 678.147,71
Udgifter anlægsramme kr. 0,00


2. Honorarer for 2019
Honorar til kirkeværgen i Lime for 2019 bliver på kr. 2.500; endvidere vil der ske en efterbetaling for 2018 på kr. 1.250


3. Højtaleranlæg
Diskussionen udsættes til vi har fået ansat en ny præst

4. Ombygning i Konfirmandstuen
Der skulle kunne laves et lille præstekontor uden de store forandringer. Den ene garage skal isoleres og omdannes til depot

5. Korte meddelelser
Morten Knudsen forhører sig hos kommunen om mulighederne for at dele præstegårdsmatriklen i to.

6. Eventuelt
Næste møder er tirsdag den 28. maj og onsdag den 7. august begge dage kl. 19.00
Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård onsdag den 14. november 2018.
 

Dagsorden:

1. Kvartalsrapporter
Rapporterne blev forelagt og underskrevet.

2. Budget 2019
Det endegyldige budget blev godkendt og sendt videre til provstiudvalget.


3. Valg af formand, næstformand og øvrige tillidsposter
Lise Drejer og Christine Brauner fortsætter som hhv. formand og næstformand i Lime menighedsråd.
Rikke Karstensen og Sonja Mogensen fortsætter som hhv. formand og næstformand i Hvilsager menighedsråd.
De øvrige tillidsposter blev også besat ved genvalg.


4. Regulativ for brug af konfirmandstuen
Regulativet blev tilpasset de aktuelle forhold i menigheden.

5. Kirkegårdsvedtægter
Forslaget til nye vedtægter blev drøftet og vil snarest blive udformet.

6. Lørdagsdåb
Menighedsrådet ser helst, at dåb foregår ved søndagsgudstjenesten, men der vil blive mulighed for lørdagsdåb første lørdag hver anden måned begyndende i januar 2019.

7. Julehjælp
Vi besluttede at tilslutte os provstiets julehjælp.

8. Korte meddelelser
Hør om Hvilsager kirkes altertavle. Kunsthistorikeren Hans Jørgen Frederiksen vil fortælle om altertavlen onsdag den 21. november kl. 19.30. Det foregår selvfølgelig i kirken.

9. Eventuelt

Næste møder er torsdag den 10. januar og onsdag den 13. marts.

Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård onsdag den 3. oktober 2018.


Dagsorden:

1. Kvartalsrapporter
Provstiudvalget har foretaget et par omkonteringer i rapporten fra Hvilsager. Provstiudvalgets bemærkninger blev taget til efterretning.

2. Revisionsprotokollater
Revisionsprotokollaterne blev forelagt og underskrevet.


3. Byggeregnskab for malerarbejdet på konfirmandstuen
Byggeregnskabet blev forelagt og underskrevet.


4. Budget 2019
Udmeldingen fra provstiudvalget lyder:
Hvilsager kirkekasse: Driftsramme kr. 799.045
Anlægsramme Kr. 0
Lime kirkekasse: Driftsramme kr. 634.568
Anlægsramme kr. 1.500.000 til nyt tag og renovering af tårnet.


5. Kirkegårdsvedtægter
Der blev nedsat et udvalg bestående af graverne og kirkeværgerne til at udforme nye kirkegårdsvedtægter.

6. Korte meddelelser
Sogneaftenen i Lime den 23. oktober er aflyst, da Erik Lindsø har fået forfald.

Vi holder syng dansk dag mandag den 29. oktober kl. 9.00 i Hvilsager kirke og kl. 17.00 i Lime kirke.

Årets julekoncert bliver med pige/damekoret Nordsang fra Århus ledet af Alice Vestergaard, som før har været herude, dels med Morten Børupskolens pigekor, dels med Skanderborg ungdomskor.


7. Eventuelt
Næste møder: onsdag den 14. november og torsdag den 10. januar
Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård onsdag den 8. august 2018.


Dagsorden:

1. Kvartalsrapporter
Kvartalsrapporterne blev fremlagt og underskrevet.

2. Arbejdstilsynet
Begge kirker har for nylig haft besøg fra Arbejdstilsynet, der foreligger kun foreløbige rapporter. Rapporterne fremsendes til menighedsrådets virksomhedse-boks, som bestyres af regnskabsføreren. De skal videresendes til kontaktpersonerne.


3. Sikring af gravsten
Et tilbud på sikring af gravsten fra Djurs Stenhuggeri blev antaget. Prisen ligger på 1200-2000 kr. pr. sten alt efter størrelse.

4. Opfølgning på kirkesyn
Der er forskelligt murer- og malerarbejde ved begge kirker.

5. Fremtidig regnskabsføring
Vi besluttede at fortsætte med Niels Larsen som regnskabsfører, da der bl.a. er en vældig god kemi mellem ham og de valgte kasserere.

6. Skole-kirke-samarbejdet
Samarbejdsaftale og vedtægter foreligger endnu ikke.

7. Kirketider
Gudstjenestelistens tidspunkter bør så vidt muligt stå fast. Præsten og kontaktpersonerne underretter personalet om ferier og fridage.


8. Ny samarbejdsaftale mellem Hvilsager og Lime sogne om ansættelse af organist og kirkesanger.
Da begge er gået ned i tid på grund af lavere gudstjenestefrekvens, er der blevet lavet en ny samarbejdsaftale, som blev godkendt.

9. Korte meddelelser

Efter friluftsgudstjenesten i Lime søndag den 19. august vil der blive serveret sandwiches, øl og vand


10. Eventuelt
Næste møder er onsdag den 3. oktober og onsdag den 14. november.Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård torsdag den 3. maj 2018.

Dagsorden:

1. Budgetforslag 2019.

Lime kirkekasse:
Driftsramme kr. 620.666
Anlægsramme kr. 0

Hvilsager kirkekasse:
Driftsramme kr. 783.505
Anlægsramme kr. 0

Budgetforslagene blev godkendt.

2. Kvartalsrapporter.
Kvartalsrapporterne blev forelagt og underskrevet.

3. Nyt tag på Lime kirke.
Der kan skrides til handling. Arkitektfirmaet Linjen i Horsens udarbejder projekt for nyt tag og fejlfinding på tårnet.


4. Brandsoft kursus for graverne.
Bente Mortensen kontakter Brandsoft for at få en underviser fra firmaet herud til et intensivt kursus i systemet.

5. Målsætning.
Revideret målsætning vil foreligge i den nærmeste fremtid.


6. Korte meddelelser.


7. Eventuelt.
Næste møder er onsdag den 8. august og onsdag den 3. oktober.Gorm Willemoes Jensen

Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård mandag den 12. marts 2018.

Dagsorden:

1. Regnskab 2017.
Lime kirkekasse:
Indtægter: kr. 630.153,00
Udgfiter driftsramme: kr. 640.509,64
Udgifter anlægsramme: kr. 27.540,11
Kassebeholdning: kr. 87.877,14
Kollektregnskab: kr. 1.029,00

Hvilsager kirkekasse:
Indtægter: kr. 793.887,04
Udgifter driftsramme: kr. 903.134,84
Udgifter anlægsramme: kr. 242.582,34
Kassebeholdning: kr. 17.311,32
Kollektregnskab: kr. 1.305,50

Regnskaberne blev godkendt.

2. Placering af de likvide midler.

Placeringen af de likvide midler blev godkendt.

3. Ansøgning om ekstrabevilling
Hvilsager menighedsråd sender en ansøgning til provstiudvalget om en ekstrabevilling på kr. 203.905,36 til dækning af udgifter i forbindelse med graverens sygdom og fratræden.Gorm Willemoes JensenReferat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård tirsdag den 27. februar 2018.


Dagsorden:

1. Arbejdspladsvurdering: gravsten.
Foranlediget af en ulykkelig hændelse skal der foretages en arbejdspladsvurdering af provstiets gravsten. Vi antager et tilbud fra Miljøhuset i Vejle på 1650 kr. + moms.

2. Arbejdstelefon.
Sonja Thy opretter et abonnement hos TDC

3. Fibernet i præstegården.
Undertegnede tilmelder præstegården til Fibias tilbud på oprettelse, kr. 1995 plus Waoo fiber basic til 299 kr. om måneden.


4. Korte meddelelser
Hvilsagers nye graver Lars Bay, som starter på torsdag, er tilmeldt et kursus i det nye kirkegårdskortmodul samt en ERFA dag for gravere.

5. Eventuelt

Næste møder: Regnskab mandag den 12. marts kl. 16.30. , torsdag den 3. maj og onsdag den 8. august.


 


Mødet indledtes af Torben Jensen, som orienterer om diakoni i provstiet. Lotte Jørgensen og Christine Brauner fra Lime indgår i en baggrundsgruppe.Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård torsdag den 11. januar 2018, kl. 19.00.


Dagsorden:

1. Revisionsprotokollater
Revisionsprotokollaterne fra kasseeftersyn den 14. december blev forelagt og underskrevet.

2. Procedure ved urnenedsættelser.
Urnenedsættelser foregår med gravernes deltagelse.

3. Kollekter.
Kassererne varetager kollektregnskaberne

4. Korte meddelelser
Hjemmesiden kan p.t. ikke opdateres, den trænger også til en ansigtsfornyelse. Sonja Thy og undertegnede ser på mulighederne.

5. Eventuelt

Næste møder er regnskabsmødet tirsdag den 27. februar og torsdag den 3. maj.
Andre datoer: Sogneaftener i Hvilsager onsdag den 21. februar: Sangaften med Helge Teglgaard. - Onsdag den 18. april: Kjeld Holm fortæller erindringer.
Studiekredsaftener om verdensreligionerne i Konfirmandstuen onsdag den 31. januar og onsdag den 14. februar. Begge aftener kl. 19.00.
Ønskekoncert i Lime kirke onsdag den 25. april kl. 19.00
Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård onsdag den 29. november 2017, kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Valg af tillidsposter
Hvilsager menighedsråd:
Formand: Rikke Karstensen, næstformand: Sonja Mogensen, kirkeværge: Sonja Thy, øvrige valg er genvalg.

Lime menighedsråd:
Formand: Lise Drejer, næstformand: Christine Brauner, kirkeværge: Else Samuelsen, øvrige valg er genvalg.

2. Tilbud på diverse arbejder på Lime kirkegård
Et tilbud fra Djurs Grønt på kr. 20.510 på omlægning af trappen og beskæring af paradisæbletræerne blev antaget.

3. Taget på Lime kirke.
På trods af reparation er taget stadig utæt, vi vil arbejde for en udskiftning.

4. Flytning af bankkonti
Som en følge af fusionen mellem Søby Sparekasse og Sparekassen Djursland er menighedsrådets konti overført til sidstnævnte.

5. Elektronisk klaver til kirkerne
I det nye regnskabsår får organist og interesserede menighedsrådsmedlemmer carte blanche til at anskaffe et elektronisk klaver til brug i Konfirmandstuen og forsamlingshusene. Maksimumbeløb kr. 10.000

6. Honorarer
Honorarer til medlemmerne for 2018:
Formand: kr. 3.750
Kasserer: kr. 3.750
Kirkeværge: kr. 3.750
Øvrige: kr. 2.000

7. Ustabile gravsten
.Vi afventer et udspil fra provstiet

8. Arrangementer
Onsdag den 10. januar afholder vi en koncert i Hvilsager kirke med Michala Petri og Lars Hannibal.
Vi tilsluttede os et forslag om et fællesarrangement med Anders Agger for Hornslet, Mørke, Ådalen og Hvilsager-Lime sogne.


9. Ringeautomatik ved Hvilsager kirke
Regnskabet for det automatiske ringeanlæg blev underskrevet.

10. Korte Meddelelser
Vi går videre med planerne om oprettelse af et børnekor.

11. Eventuelt
Næste møder er torsdag den 11. januar og tirsdag den 27. februar.
Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård tirsdag den 3. oktober 2017, kl. 19.00.

Dagsorden:

1. (Lukket punkt) Graverstillingen i Hvilsager

2.     Kvartalsrapporter
Kvartalsrapporterne for seneste kvartal blev forelagt og underskrevet.

3.     Budget 2018
Det endelige budget for 2018 indeholdt ingen ændringer i forhold til budgetforslaget.

4.     Byggeregnskaber
Byggeregnskaberne blev underskrevet og sendes til provstiet. I begge regnskaber var der penge til overs i forhold til budgettet.  Hvilsager søger om, at måtte bruge ca. 14.000 kr. malerarbejde i forbindelse med udskiftningen af vinduerne i Konfirmandstuen. Lime søger om at måtte bruge ca. 6.000 til et grundigt eftersyn  og ny brænder til oliefyret.

5.     Kollekter
I fremtiden vil der være fire indsamlinger årligt i kirkerne.
Jul til Børnesagens Fællesråd – Påske til de lokale spejdere – Pinse til Bibelselskabet og Mission – Høstgudstjenesten til Folkekirkens Nødhjælp.

6.     Kirkebladet
Vi beholder det sort/hvide layout på kirkebladet. Rikke Karstensen bliver kontaktperson til trykkeriet.

7.     Oprettelse af kundekartotek i Brandsoft for Hvilsager kirkegård
Ejnar Olesen kontakter provstiet med henblik på anskaffelse af Brandsofts kirkegårdssystem. Bente Mortensen, som kender systemet fra Lime, vil være behjælpelig med at oprette kartoteket over grave.

8.     Dåbsklude
Vi stiller os åbne over for at åbne Konfirmandstuen som strikkecafé. Gorm Willemoes Jensen kontakter Gåklubben.
Se mere
http://daabskluden.dk/

 9.     Korte Meddelelser

Morten Knudsen orienterer om zoneaktivitetsudvalgets arbejde, der er mundet ud i et righoldigt idékatalog.

10.   Eventuelt
Næste møder er onsdag den 29. november og torsdag den 11. januar.
Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård onsdag den 16. august 2017, kl. 19.00.Dagsorden:

1.     Revisionsprotokollater
Revisor havde ingen bemærkninger til regnskaberne for 2016. Protokollaterne blev forelagt og underskrevet.

2.     Kvartalsrapporter
Kvartalsrapporterne blev forelagt. Hvilsager kirkekasse har kun en beholdning på 8-9000 kr, på grund af istandsættelsen af præstegården og et par receptioner.

3.     Provstesyn
Vi gennemgår protokollerne fra provstesynet 2017. Morten Knudsen har netop sendt en liste over de synsudsatte arbejder med økonomisk overslag.

De mest påtrængende arbejder iværksættes snarest muligt. I Lime indhentes tilbud på en omsætning af trappen samt en ny brænder til oliefyret. I Hvilsager er installationen af det automatiske ringeanlæg i fuld gang. Maleren er kontaktet med henblik på maling af kapeldøren og kirkegårdslågen.

4.     Aktivitetsudvalg
Der foreslås 2 medlemmer fra hvert menighedsråd + sognepræsten. Udvalget skal arrangere sogneaftener, stå for kontakten med beboerforeningerne og aktivitetsudvalget i Ådalen pastorat.  

Der blev nedsat et fælles aktivitetsudvalg bestående af Kim Arne Pedersen, Sonja Thy, Sonja Mogensen, Gitte Jørgensen og Morten Knudsen.

5.     Gudstjenesterne
I denne sommer har der været for lang en pause mellem gudstjenesterne, det vil ikke gentage sig. Enkelte søndage vil der kun være gudstjeneste i det ene sogn i et forsøg på at trække folk over sognegrænsen.

6.     Valg af ny kontaktperson til Skole-kirke-samarbejdet i Hvilsager
Sonja Mogensen er ny kontaktperson til Skole-kirke-samarbejdet.


7.     Korte Meddelelser

Skole-kirke-samarbejdet efterlyser hjælpere til et rollespilsarrangement i Feldballe onsdag den 27. september.

Natlig uro på Hvilsager kirkegård.
En dyremor (efter sporene at dømme grævling) har fået den dårlige vane at tage ungerne med på kirkegården, hvor de muntrer sig med at besørge, rive blomster op og i enkelte tilfælde vælte marmorplader. Vi prøver at rydde op efter dem og håber, at problemet kun er midlertidigt.

8.    Eventuelt
Næste møder: tirsdag den 3. oktober, onsdag den 29. november, torsdag den 11. januar.

 


Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård torsdag den 18. maj 2017, kl. 19.00.


Dagsorden:

1.     Budget 2018
Niels Chr. Larsen fremlagde budgetforslagene for 2018:

Ligningsbeløb for Lime kirkekasse:

Driftsramme kr. 620.666
Anlægsramme kr. 0

Ligningsbeløb for Hvilsager kirkekasse:
Driftsramme kr. 783.505
Anlægsramme kr. 0

Budgetforslagene blev godkendt.

2.     Kvartalsrapporter
Kvartalsrapporterne blev forelagt.

3.     Provstesyn
Provstiet kontakter stiftskonsulenten med henblik på udarbejdelse af udviklingsplaner for kirkegårdene. Menighedsrådene holder separate, forberedende møder.

4.     Kirkebladet
Der var udbredt tilfredshed med bladets form og indhold. Et tilbud fra Hornslet Bogtrykkeri lydende på kr. 2.865 + moms og porto blev antaget. Lise Drejer anskaffer distributionslisten.

5.     Altergang ved gudstjenesterne
Der skal fortsat være altergang ved alle gudstjenester.
Ritualet ændres til det såkaldte b-ritual, det vil sige, at menigheden først går op efter indstiftelsesordene.

6.     Automatisk ringning i Hvilsager
Menighedsrådet ønsker at antage et tilbud fra firmaet Thomo, men en udmelding fra provstiet har skabt usikkerhed, om det kan lade sig gøre. Sonja Thy får skabt klarhed om sagen.

7.     Personaleudvalg
Der blev nedsat et fælles personaleudvalg bestående af Lise Drejer, Gitte Jørgensen, Sonja Thy og Ejnar Olesen.

8.     Korte meddelelser
Ved sommermødet den 11. juni kl. 14.00 i Hvilsager medvirker det tidligere forstanderpar på Rødding Højskole, Kirsten og Erik Overgaard. Erik Overgaard. Erik Overgaard forestår gudstjenesten; efter kaffen fortæller Kirsten Overgaard om Jens Smærup Sørensens bog Mærkedage  om overgangen fra traditionelt til industrilandbrug.
Lørdag den 12. august bliver der arrangeret en sogneudflugt til Råby.

9.     Eventuelt
Næste møder er onsdag den 16. august og tirsdag den 3. oktober.
Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård onsdag den 15. marts 2017, kl. 19.00.


Dagsorden:

1.              Regnskab 2016
Lime kirkekasse:
Indtægter                            kr. 603.063,00
Udgifter driftsramme             kr. 623.891,06
Udgifter anlægsramme          kr. 124.702,46
Kassebeholdning                   kr. 37.142,45

Kollektregnskab: indsamlet     kr. 777,50

Hvilsager kirkekasse:
Indtægter                            kr. 761.284,00
Udgifter driftsramme             kr. 682.798,03
Udgifter anlægsramme          kr. 0,00
Kassebeholdning                   kr. 200.764,61

Kollektregnskab: indsamlet     kr. 1.582,00

Regnskaberne blev godkendt.

2.              Kvartalsrapporter
Kvartalsrapporterne for 2016 blev forelagt og underskrevet.

3.              Hjertestarter i Hvilsager.
Menighedsrådet vil dele udgifterne til hjertestarteren med beboerforeningen.

3.              Korte meddelelser

Graveren i Lime, Bente Mortensen, er blevet medarbejdervalgt medlem af menighedsrådet.

4.              Eventuelt

Næste møder er torsdag den 18. maj og onsdag den 16. augustReferat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård onsdag den 11. januar 2017, kl. 18.30.


Dagsorden:


1.     Forretningsorden og regulativer
Forretningsordenerne for møder og fællesmøder blev vedtaget og underskrevet, regulativerne for tillidsposter blev udleveret.

2.     Udendørsbelysning ved våbenhuset i Hvilsager
Vi vil prøve at forbedre belysningen ved kirketrappen. Sonja Thy kontakter en elektriker.

3.     Tilbud på malerarbejde i præstegården
Et tilbud på 81.106,25 incl. moms fra Melchiors Malerforretning blev antaget.

4.     Tilbud på VVS arbejde i præstegården
Et tilbud på 6.400 incl. moms fra Hvilsager VVS blev antaget.

5.     Valg af repræsentanter til Skole-kirke-samarbejdet
Fra Lime: Else Samuelsen
Fra Hvilsager: Gorm Willemoes Jensen

6.     Korte meddelelser
Menighedsrådene har indstillet Kim Arne Pedersen, mangeårig valgmenighedspræst i Odder, som nr. 1 til stillingen som sognepræst i Hvilsager-Lime.

7.     Eventuelt

Næste møder: onsdag den 8. februar og onsdag den 15. marts.

 Gorm Willemoes Jensen

 

Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård torsdag den 24. november 2016 kl. 19.00.
 

Dagsorden:

1.     Regnskab 2015
Revisionsprotokollaterne for regnskab 2015 blev forelagt og godkendt.

1A.   Revisionsprotokollater for beholdningseftersyn
Revisionsprotokollaterne blev forelagt og godkendt.

2.     Stensætning ved Hvilsager kirke
Stensætningen skal repareres så hurtigt som muligt. Sonja Thy tager kontakt med entreprenør Jan Thorsen.

3.     Orglet i Lime
Orgelpiberne skal renses for at undgå mislyde. Et overslag fra orgelbyggeren på 13-16.000 kr. + moms blev godkendt.

4.     Tilbageførsel af penge fra Limes anlægsramme
Det grønne anlæg ved Lime kirke blev lidt billigere end forventet, så 25.541,14 kr. er ført tilbage til provstikassen.

5.      Korte meddelelser
Ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet 8 ansøgninger til præstestillingen i Hvilsager-Lime.  Den 6. december holder vi orienteringsmøde med biskoppen og provsten. Derefter kan prøveprædikener og indstilling foretages.

6.      Eventuelt

Efter en pause blev der holdt konstituerende møde for de to menighedsråd.

1.      Konstituering af menighedsrådene.

Hvilsager menighedsråd:
Rikke Karstensen – formand og medlem af valgbestyrelsen
Sonja Mogensen – næstformand og underskriftberettiget
Ejnar Olesen – kasserer og medlem af valgbestyrelsen
Sonja Thy – kirkeværge og kontaktperson
Gorm Willemoes Jensen – medlem af valgbestyrelsen og sekretær for begge menighedsråd.
Suppleanter: Susanne Wegger Jespersen og Uffe Lauritsen

Lime menighedsråd:
Lise Drejer – formand og kontaktperson
Christine Brauner – næstformand og underskriftberettiget
Birgitte Jørgensen – kasserer og medlem af valgbestyrelsen
Else Samuelsen – kirkeværge og medlem af valgbestyrelsen
Morten Knudsen – medlem af valgbestyrelsen og bygningssagkyndig for begge kirker.
Suppleanter: Svend Mikkelsen og Jørgen Schmidt

2.              Eventuelt
Næste ordinære møder er onsdag den 11. januar kl. 18.30 og onsdag den 15. marts kl. 19.00

 
Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård onsdag den 5. oktober 2016 kl. 19.00.

 

Dagsorden:

1.     Budget 2017
De endelige budgettal, som svarer til de foreløbige blev forelagt og godkendt.

2.     Revisionsrapporter
Revisionsrapporterne for regnskabet 2015 blev forelagt og underskrevet.

3.     Kvartalsrapporter
Kvartalsrapporterne blev forelagt.

4.     Beplantning på Hvilsager kirkegård
Der blev nedsat et kirkegårdsudvalg bestående af Sonja Thy og Gorm Willemoes Jensen.

5.     Henvendelse til biskoppen om besættelse af den ledige præstestilling
Der bliver sendt en henvendelse til stiftet, om at vi nu er rede til at gå videre med ansættelsen af den nye præst.

6.     Korte meddelelser
Kirkebladet holder pause, men vi regner med at genoptage udgivelsen efter nytår. Gudstjenestelisten kan ses på kirkernes hjemmeside hvilsager-lime.dk

7.     Eventuelt
Næste møder: Torsdag den 24. november og onsdag den 11. januar.

Fyraftensang i Hvilsager kirke torsdag den 27. oktober kl. 17.00.

Efterårsmøde med provst Anders Bonde i Lime søndag den 13 november kl. 19.00.


Gorm Willemoes JensenReferat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård mandag den 29. august 2016 kl. 19.00.


Dagsorden:

1.              Kvartalsrapporter
Kvartalsrapporterne blev forelagt menighedsrådene.

2.              Valgbestyrelser
Valgbestyrelse i Hvilsager:
Ejnar Olesen (formand), Rikke Karstensen og Gorm Willemoes Jensen.

Valgbestyrelse i Lime:
Anna Kathrine Skifter (formand), Gitte Jørgensen og Else Samuelsen.

3.              Provstipulje til diakoni
Menighedsrådene godkendte en fællespulje til diakoni.

4.              Provstipulje til præsters videreuddannelse
Menighedsrådene godkendte en fællespulje til præsters efteruddannelse.

5.              Konfirmandstuen
Rikke Karstensen og Sonja Thy vil stå for Konfirmandstuen.

6.              Korte meddelelser
Vi vil prøve at arrangere en fyraftensang i Hvilsager kirke på Syng Dansk Dagen torsdag  den 27. oktober.

7.              Eventuelt

Næste møder: Onsdag den 5. oktober og torsdag den 24. november.

Orienterings- og opstillingsmøder til menighedsrådsvalget I Lime forsamlingshus mandag den 12. september kl. 19.30 og i Hvilsager forsamlingshus tirsdag den 13. september kl. 19.30


 


Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård tirsdag den 17. maj 2016 kl. 19.00.


Dagsorden:


1.     Budget 2017

Budgetforslag for Lime kirkekasse
     Driftsramme kr. 614.521
     Anlægsramme kr. 0.

Budgetforslag for Hvilsager kirkekasse
     Driftsramme kr. 775.748
     Anlægsramme kr. 0.

Budgetforslagene blev forelagt og godkendt.

2.     Kvartalsrapporter

Kvartalsrapporterne blev forelagt og godkendt.

3-    Anmodning om støtte til Ådalsspejdernes sommerlejr
Der blev bevilget 750,00 kr. fra hvert menighedsråd.

4.     Præsteparrets afskedsreception
.
Umiddelbart efter afskedsgudstjenesten den 26. juni vil der blive serveret en let buffet i Hvilsager forsamlingshus.

5.     Sognenes fremtid
På mødet med biskoppen blev bolden sparket til hjørne. I begyndelsen af januar vil vi blive indkaldt til et nyt møde, hvor den endelige beslutning om sognenes fremtid vil blive taget. Biskoppen stillede i udsigt, at en kommende præstestilling vil blive en overenskomstansættelse på 50%, som der ikke er knyttet bopælspligt til. Det vil sige, at hvis vi ønsker en sognepræst boende i præstegården, skal vi tænke særdeles kreativt. Menighedsrådet modtager med glæde forslag fra andre.

6.     Korte meddelelser

25. maj nabo-vandretur fra Ryomgaard til Pindstrup med besøg hos den katolske menighed i Ringsø. Der vil blive sørget for transport. Opsamling ved Hvilsager forsamlingshus kl. 18.00

5. juni kl. 14.00 Det traditionelle sommermøde bliver et grundlovsmøde, hvor repræsentanter for tre generationer holder korte grundlovstaler.

7.     Eventuelt


Næste ordinære møder er mandag den 29. august og onsdag den 5. oktober.

Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00.


Dagsorden:

1.              Regnskab 2015
Lime kirkekasse:
                 Indtægter                    kr. 595.298,04
                 Udgifter driftsramme     kr. 587.630,66
                 Udgifter anlægsramme  kr. 140.257,59
                 Kassebeholdning           kr. 55.580,38
                 Kollektregnskab indsamlet kr. 2.989,50

 Hvilsager kirkekasse:
                 Indtægter                    kr. 750.593,00
                 Udgifter driftsramme     kr. 802.960,94
                 Udgifter anlægsramme  kr. 0,00
                 Kassebeholdning           kr. 116.721,37
                 Kollektregnskab indsamlet kr. 5.019,00

2.              Kvartalsrapporter
Kvartalsrapporterne blev forelagt


3.              Nyt edb-system til Lime kirkegård
Firmaet Brandsoft understøtter ikke længere gravermodulet, som bruges på Lime kirkegård, derfor anskaffes deres kirkegårdmodul.

4.              Sognestatistik
Lars Nymark har udarbejdet en rapport på baggrund af en kirketælling, som har fundet sted i pastoratet i kirkeåret 2015. Her er nogle tal fra rapporten:
Hvilsager sogn: 644 indbyggere (heraf 540 folkekirkemedlemmer = 83,8%)
Lime sogn: 566 indbyggere (heraf 510 folkekirkemedlemmer = 94,4%)
Der har været 44 gudstjenester i Hvilsager kirke med i alt 1845 kirkegængere og 43 gudstjenester i Lime kirke med i alt 1601 kirkegængere, i alt 3446 kirkegængere. Sammenlagt giver det en kirkegangsprocent på 3,3 % af den samlede befolkning
Af kirkelige handlinger har der i Hvilsager kirke været 5 vielser/kirkelige velsignelser med 199 deltagere og 10 begravelser/bisættelser med 647 deltagere. I Lime kirke har der været 3 vielser/kirkelige velsignelser med 206 deltagere og 1 begravelse/bisættelse med 46 deltagere.
Af andre arrangementer kan nævnes dåbsforældreaftener, babysalmesang, juniorkonfirmander, konfirmander, konfirmandforældreundervisning, studiekreds og sogneaftener. En lang række af de brede, folkeligt-kulturelle arrangementer har været i samarbejde med beboerforeninger, idrætsforeningen, KFUM-spejderne, Lokalhistorisk Forening, Kirkens Korshær, den lokale skole, nabosogne. I alt har menighedsrådenes arrangementer uden for kirken haft 7009 deltagere.
Læs hele rapporten ved at klikke på linket til Hvilsager kirke øverst til venstre.

5.              Korte meddelelser
Konfirmanderne har været til ungdomsgudstjeneste i Dråby kirke sammen med provstiets andre konfirmander.
Lars Nymark tiltræder et lektorat i religionspædagogik ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter den første juli.


6.              Eventuelt

Næste møder er tirsdag den 17. maj og mandag den 29. august.
                                    Gorm Willemoes Jensen


Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård onsdag den 6. januar 2016 kl. 19.00.

Dagsorden:

1.     Kasseeftersyn
Revisionsprotokollaterne blev forelagt, de indeholdt ingen bemærkninger.

2.     Grønt område ved Lime Kirke
Der er kommet et overslag på udgifterne til beplantning af området fra Djurs Grønt, det lyder på 35.000 kr. plus moms. Desuden et tilbud på 6 belysningsenheder fra ASG Eltech lydende på 26.800 kr. plus moms. Begge blev antaget.

3.     Korte meddelelser

4.     Eventuelt

Næste møder: mandag den 14. marts og tirsdag den 17. maj
                                    Gorm Willemoes Jensen


Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård torsdag den 26. november 2015 kl. 19.00.


Dagsorden:

1.    Kvartalsrapporter
Kvartalsrapporterne blev forelagt menighedsrådene.

2.    Grønt område ved Lime Kirke
De bevilgede 100.000 kr. overføres til næste regnskabsår.  Der er en dårlig belysning på kirkegården, så der indhentes tilbud på ekstra lysstandere samt beplantning.

3.    Fælles konfirmandforberedelse med Ådalens pastorat
Det vil naturligvis medføre ekstra udgifter, at Ådalens konfirmander skal undervises i Hvilsager. Disse udgifter bør kompenseres af Ådalens menighedsråd.

4.    Valg af tillidsposter
Rikke Karstensen og Sonja Mogensen fortsætter som hhv. formand og næstformand i Hvilsager.
Poul Erik Jensen og Else Samuelsen fortsætter som hhv. formand og næstformand i Lime.
Også de øvrige tillidsposter tillidsposter var genvalg.

5.    Korte meddelelser
.
Præst og et par menighedsrådsmedlemmer medvirkede ved et velbesøgt arrangement i forbindelse med børnekulturnatten i Hornslet kirke
Forsøget med en stillegudstjeneste i Hvilsager faldt så godt ud, at det gentages op mod Påske.
Natkirken i Hvilsager havde en så stor deltagelse, at den vil blive en tradition også her.
Onsdag den 25. bemærkede Hvilsagers borgere klokkeringning i utide. Kirken havde besøg af to 2. klasser og to 3. klasser fra Ådalsskolen. Som led i et skole-kirke-projekt ”Lydspor” skal klasserne arbejde med ”kirkens lyd”, orglet og bibelhistorien.

6.    Eventuelt


Næste møder er onsdag den 6. januar og mandag den 14. marts.

Øvrige arrangementer:
Søndag den 6. december – Kirkekaffe og menighedsmøde i Hvilsager kirke kl. 10.30.
Søndag den 6. december – Juleønskekoncert i Lime kirke kl. 16.
Onsdag den 9. december – Lucia i Lime kl. 18.30
Søndag den 13. december – Kirkekaffe og menighedsmøde i Lime kirke kl. 10.30.
Søndag den 20. december – Julebørnegudstjenester i Hvilsager kirke kl. 10.30 og i Lime kirke kl. 14.
Torsdag den 1. januar – Nytårsgudstjeneste i Lime kirke kl. 16 – med nytårschampagne.
Søndag den 10. januar – Spejdernes nytårsparade med nytårskæde i Lime kirke kl. 10.30.
                                        Gorm Willemoes Jensen   


Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård onsdag den 7. oktober 2015 kl. 19.00.


Dagsorden:

1.     Budget 2016
Lime kirkekasse:                   Driftsramme kr. 603.000
                                          Anlægsramme kr. 0

Hvilsager kirkekasse:             Driftsramme kr. 758.850
                                          Anlægsramme kr. 0

Budgetterne blev godkendt.

2.     Kvartalsrapporter
Kvartalsrapporterne blev forelagt.

3.     Revisionsprotokollater
Revisionsprotokollaterne blev forelagt og underskrevet.

4.     Fodboldbane i Hvilsager
Menighedsrådet vil gerne stille et areal til rådighed for en fodboldbane vest for maskinhuset.

4A.   Opfølgning på kirkegårdsekskursion
Inden kirkegårdskonsulenten kontaktes mødes menighedsrådene på kirkegårdene for at tage bestik af situationen. Hvilsager onsdag den 21. oktober kl. 11.00. Lime efter gudstjenesten søndag den 25. oktober.

5.     Provsti-julehjælp
Menighedsrådene vil forsøge at trække 2000 kr. ud af vore lokale hjælpekasser til den fælles provsti-julehjælp.

6.     Korte meddelelser
Babysalmesangen er afsluttet, der har gennemsnit deltaget 6 børn og mødre.
Juniorkonfirmandundervisningen er ligeledes afsluttet, der deltog 27 børn.
Pindstrup-Maria Magdalene menighedsråd har foreslået en gentagelse af walk and talk-tur og nabobesøg.
De årlige menighedsmøder vil blive afholdt i forbindelse med gudstjeneste og kirkekaffe søndag den 6. december kl. 10.30 i Hvilsager og søndag den 13. december kl. 10.30 i Lime.

7.     Eventuelt
Næste møde er torsdag den 26. november.

Øvrige arrangementer:
Onsdag den 21. oktober – Stillegudstjeneste i Hvilsager kirke kl. 19.00.
Torsdag den 29. oktober – Spil dansk dag. Go’morgensang i Hvilsager kirke kl. 9.00 og go’aftensang i Lime kirke kl. 17.00.
Torsdag den 29. oktober er der også sogneaften i Hvilsager forsamlingshus kl. 19.00 ”Tre søstre spiller op”.
Fredag den 6. november – Børnekulturnat i Hornslet kl. 17.30-19.30.
Søndag den 8. november – Efterårsmøde i Lime kirke og forsamlingshus kl. 19.00 med lektor og sognepræst Leise Christensen.
Søndag den 22. november – Natkirke i Hvilsager kl. 19.00.
Søndag den 29. november – Advents- og julekoncert med Molskoret i Hvilsager kirke kl. 1930.
                                            Gorm Willemoes JensenReferat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård tirsdag den 19. maj 2015 kl. 19.00.

  
  
Dagsorden:

1. Budget 2016

Menighedsrådenes budgetforslag balancerer med:

Lime kirkekasse:                   Driftsramme kr. 603.000,00
                                            Anlægsramme kr. 0,00

Hvilsager kirkekasse:            Driftsramme kr. 758.850,00
                                            Anlægsramme kr. 0,00

Budgetforslagene sendes nu til provstiudvalget.

2. Kvartalsrapporter
Kvartalsrapporterne blev forelagt.

3. Støtte til foreninger i lokalområdet
Vi blev enige om at støtte alle gode initiativer i lokalområdet med råd og dåd. Derimod vil vi kun yde økonomisk støtte til initiativer, der kan relateres til det kirkelige arbejde.

4. Korte meddelelser
Der deltager 16 spædbørn med påhæng i forårets babysalmesang.
Vi overvejer at holde friluftsgudstjeneste i det nye anlæg i Lime, eventuelt i forbindelse med høstgudstjenesten.
I en årrække har der været en aften med natkirke i Lime, i år vil vi forsøge det samme i Hvilsager. Ligeledes overvejes det at afholde et par stillegudstjenester eller andagter af kort varighed.

5. Eventuelt
De to næste møder er onsdag den 7. oktober og torsdag den 26. november.
Søndag den 7. juni er der sommermøde med vores provst Benedikte Bock Pedersen i Hvilsager kl. 14.00
                                                                                                             Gorm Willemoes Jensen

 

Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård torsdag den 5.
 marts kl. 19.00.

 
 
Dagsorden:
 
 1. Regnskab 2014

Lime kirkekasse:
Indtægter                              kr. 615.944,24
Udgifter driftsramme              kr. 574.259,82
Udgifter anlægsramme           kr. 265.093,08
Kassebeholdning                    kr. 410.588,10

Hvilsager kirkekasse:
Indtægter                              kr. 735.874,86
Udgifter driftsramme              kr. 779.307,20
Udgifter anlægsramme           kr. 549.288,24
Kassebeholdning                    kr. 167.358,71

Kollektregnskab:
Indsamlet Lime kirke              kr. 3.953,00
Indsamlet Hvilsager kirke        kr. 3.530,50

Regnskabet blev godkendt og indsendes til provstiet.
 
 2. Kvartalsrapporter
 
Kvartalsrapporterne blev forelagt og godkendt.
 
 3. Revisionsprotokollat
 
Revisionsprotokollat vedrørende lønrefusion for Lime kirke blev forelagt og underskrevet. Det indeholdt ingen bemærkninger.
 
 4. Kirkegårdsdiget i Lime

 Den nuværende tjørnehæk fjernes og erstattes af en bøgehæk.
Arbejdet med anlægget forventes påbegyndt i uge 14 og afsluttet til konfirmationen.
 
 5. Hjemmesiden
 
Jeg prøver at sætte mig ind i redigering af hjemmesiden.
 
 6. Handicaprampen i Hvilsager
 
Der er meget dårlige adgangsforhold til Hvilsager kirke for handicappede og mange løsninger har været undersøgt. Den eneste mulighed for kørestolsbrugere er en transportabel rampe, som kun må bruges i forbindelse med en liftbus.
 
 7. Zonemøde den 19. marts
 
Der forventes stor deltagelse fra menighedsrådenes side.

 
 8. Korte meddelelser
 
Vinterens studiekreds om livets store spørgsmål havde 23 tilmeldte.
Der er konfirmandweekend den 10.-12. april. Konfirmanderne medvirker ved søndagens gudstjeneste.
Mød bispekandidaterne den 25. marts i Rønde eller den 26. marts i Assentoft.
Fredag den 27. marts er der opdateringskursus i brug af hjertestarteren. Der er to kurser, kl. 14-16 og 16-18.30. Britta Andersen står for tilmeldinger.

 9. Eventuelt
Næste møde er tirsdag den 19. maj.
Der er kirkesyn i Lime tirsdag den 5. maj, i Hvilsager onsdag den 6. maj. 
                                                                                                             
Gorm Willemoes Jensen
 Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård
mandag den 12 januar kl. 19.00 2015

Dagsorden:

1. Kasseeftersyn
Rapporterne blev fremlagt. Ingen bemærkninger fra revisor.

2. Zonemøde den 29.januar
Mødet er udskudt til den 19.marts. Emnet tages op på vores næste møde 5. marts

3. Korte meddelelser
Der er nu givet grønt lys for kirkediget i Lime, og stenene er ankommet. Der mangler nu at blive indhentet
tilbud på arbejdet.

4. Eventuelt
Næste møde torsdag den 5.marts, torsdag den 16. april ( bispevalg) og tirsdag den 19.maj.

På medarbejdermødet drøftede vi udformningen af vore kirkegårde samt fordele og ulemper ved at være
kirke på landet.
                                                                                            
Gorm Willemoes Jensen

Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård
torsdag den 20. november kl. 19.00 2014

Dagsorden:

1. Regnskab 2013
Provstiudvalgets generelle bemærkninger om rentesatser  og kapitalbetingelser blev forelagt
menighedsrådene.
Lime menighedsråd har fået tilført ekstra 32.000 kr. til det nye pengeskab.

2.Diget ved Lime kirke
Provstiudvalget har godkendt det foreliggende projekt, som nu er sendt videre til stiftet og
Nationalmuseet. Der skal indhentes to tilbud, når projektet kommer godkendt tilbage.
Poul Erik Jensen kontakter Vistoft menighedsråd, som har ca. 60 tons sten i overskud. Stenene kan
foreløbig deponeres i Lime Grusgrav.

3.Valg af formænd og næstformænd
Rikke Karstensen fortsætter som formand og Sonja Mogensen som næstformand i Hvilsager
menighedsråd.
Poul Erik Jensen fortsætter som formand og Else Samuelsen som næstformand i Lime
menighedsråd.

4. Korte meddelelser
Kopimaskinen i præstegården er nu overtaget fra provstiet, Lars Nymark tager et tilbud om
serviceaftale hjem fra Sharp, som hidtil har stået for servicen.

5. Eventuelt
Næste møder mandag den 12. januar( medarbejdermøde) og torsdag den 5.marts.
Fremtidige arrangementer: Efter gudstjenesten i Lime 1. søndag i advent bliver, der serveret kaffe,
mens en fotokavalkade kører over årets gang i pastoratet, og præst og menighedsråd vil fortælle om
næste års planer. Dette gentages i Hvilsager søndagen efter.
Søndag den 30.november kl. 19.00: Advents-og julekoncert i Hvilsager kirke med Vibykoret. Efter
koncerten fortsættes i forsamlingshuset med juleønskekoncert.
Søndag den 7.december kl. 16.00: Juleønskekoncert i Lime kirke
Onsdag den 10.december kl.18.30: Lucia gudstjeneste i Lime kirke
Ådalsskolen  holder juleafslutning i Lime kirke fredag den 19.december kl. 15.00.
Skovly holder juleafslutning i Lime kirke tirsdag den 23. december kl. 10.00.
                                                                                                             Gorm Willemoes Jensen


Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård
tirsdag den 7. oktober kl. 19.00

Dagsorden :

1.Kvartalsrapporter
Kvartalsrapporterne blev forelagt og underskrevet.

2.Budget 2015
Lime kirkekasse har fået tilført kr. 100.000 på anlægskontoen.’

Hvilsager kirkekasse: ingen ændringer

3.Korte meddelelser
Det årlige menighedsmøde med menighedsrådets orientering bliver afholdt i forbindelse med gudstjenesten i
Lime 1. søndag i advent og 2. søndag i advent i Hvilsager.
I skole-kirke-projektet ”Sæt salmer i centrum” har 4. og 5. klasserne fra Ådalsskolen deltaget i
salmegymnastik i Skørring kirke

Der er nu 11 deltagere til babysalmesangen, som er blevet forlænget et par onsdage

I forbindelse med projektet ”Indsats for udsatte” har konfirmanderne været på ekskursion til Århus, hvor
”HusForbi” havde arrangeret en poverty walk med suppekøkken i en baggård.Ca. 35 mennesker hørte Gamle
Testamente genfortalt på to timer i Hvilsager – og tiden holdt.

Fremtidige arrangementer

Onsdag den 22.oktober kl.19.30 i Hvilsager forsamlingshus – sogneaften med Jens Nymark ”Nyheder er
noget, der bliver til”.

Torsdag den 23.oktober kl.19 i Lime kirke - HELE Biblen fortalt på 2 x 2 timer, 2.del: Ny Testamente.

Søndag den 26.oktober kl.10.30 i Lime kirke – BUSK-søndag (børn-unge-sogn-kirke-dag) med spejderne og
konfirmanderne

Torsdag den 30.oktober – Go’morgensang i Hvilsager kirke kl.8 og Go’aftensang i Lime kirke kl.17.

Søndag den 2.november – Allehelgens-andagter i Hvilsager kirke kl.10.30 og i Lime kirke kl.16’

Fredag den 7.november – Børnekulturnat i Hornslet kirke kl.17.30-19.30

Søndag den 16.november – Efterårsmøde i Lime kirke og forsamlingshus kl.19 med Ulla Morre Bidstrup

Lørdag den 22.november – Diakonidag i Hornslethallerne

Søndag den 30.november – Advents- og julekoncert i Hvilsager kirke og forsamlingshus med Cantilena
koret, Århus

4.Eventuel

Næste møder: torsdag den 20. november, mandag den 12. januar (medarbejdermøde), torsdag den 5.
marts (regnskabsmøde9-
                                                                               
   Gorm Willemoes Jensen

 


Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård onsdag den 3.
september kl. 19.00.


Dagsorden:

1. Kvartalsrapporter
Kvartalsrapporterne blev forelagt og underskrevet

2. Revisionsprotokollater
Revisionsprotokollaterne blev fremlagt og underskrevet

3. Kopimaskine til præstegården
Det lader til. At provstiet ikke har brug for e ekstra kopimaskine. Det enkleste vil være, at vi køber maskinen
af provstiet.

4. Kirkegårdsdiget i Hvilsager

Arbejdet med genopretning af diget mod syd kan fortsætte et stykke endnu. Der skal ryddes opvækst og
døde træer på skrænten ned mod kirkebakken 16.

5. Kirkegårdsdiget i Lime
Hans Lund har udarbejdet et skitseforslag. Det endelige forslag skal være provstiet i hænde inden den 27.
oktober.
Der bliver ikke plads til det læs murbrokker, som Hvilsager menighedsråd har deponeret i Mygind. Hvis der
ikke findes en anden anvendelse for læsset, må Hvilsager menighedsråd bekoste bortskaffelsen.

6. Udluftning i Hvilsager kirke.
Lemmene over indre kirkedør skal forsynes med en form for håndtag og trækruderne med en form for
insektnet

7. Skole-kirke samarbejdet
Projektmedarbejderen, Anne Lise Nymark har besluttet at gå på efterløn. Der afholdes afskedsreception på
Molsvej 8, Rønde torsdag den 9. oktober kl. 14-16. Timelding til provstikontoret senest 1. oktober.
Der afholdes en inspirationsaften i Egegård tirsdag den 30. september kl. 19.30 med salmedigteren Arne
Andreasen.

8.Høstgudstjeneste og marked i Lime, søndag den 21. september.
Det bliver stort set som sidste år. Markedet åbner kl.14 i forsamlingshuset, hvor det vil være salgsboder og
kaffe-kage bod. Kl. 16 er der høstgudstjeneste i kirken. Beboerforeningen stiller an, og menighedsrådet
rydder op. Poul Erik Jensen er kontaktperson til beboerforeningen..

9.Korte meddelelser
Juniorkonfirmand- og konfirmandundervisningen samt åbent kirkehus arrangementer for småbørnsfamilier er
nu i fuld gang
Cantilenakoret , som skulle have sunget til julekoncerten er under opløsning, men lederen vil prøve at finde
et alternativ.

10, Eventuelt
Næste møder: tirsdag den 7. oktober, torsdag den 20. november og mandag den 12. januar
(medarbejdermøde)

                                                                                                            
Gorm Willemoes Jensen


 


Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård
torsdag den 8.maj kl.19.00.

Dagsorden:

1. Budget 2015

Lime Kirkekasse:
Driftsramme:     kr.595.298
Anlægsramme:  kr. 0.00

Hvilsager kirkekasse:
Driftsramme:     kr. 750.593
Anlægsramme   kr. 0.00

Budgetforslagene blev vedtaget.
Især Limes økonomi er meget anstrengt, i budgettet er indregnet et underskud på 10.000 kr.,og
kassebeholdningen er meget lille. Vi vil bede provstiudvalget se i nåde til kirkekassen ved den endelige
budgetbehandling

2. Kvartalsrapport
Kvartalsrapporterne blev forelagt.

3. Folkekirkens styre
Vi finde forslaget ret uoverskueligt og undlader følgelig at udforme et høringssvar.

4.Provstiudvalgets politik for budgetlægning.
Udbetalingerne fra stiftsmidlerne varierer voldsomt fra år til år, vi vil derfor foreslå Provstiudvalget, at der
sker en vis udligning af de årlige udbetalinger/ Gitte og Ejnar.

5. Skole-Kirke-samarbejdet
Menighedsrådene kan i det store hele støtte forslaget til nye vedtægter

6. Kirkeværge i Lime
Lise Drejer blev valgt til ny kirkeværge  og kontaktperson. Else Samuelsen blev valgt til ny næstformand.

7. Salmeprojekt.
Vi blev enige om at støtte www.lyttildanskesalmer.dk med 1000 kr. pr.menighedsråd

8. Genbrug af gravsten.
Lise Drejer kontakter Filips Sten- og Billedhuggeri i Horsens, som sliber gamle gravsten ned til genbrug. Vi
kan derved spare udgiften til transport og knusning af gravstenene.

9. Korte meddelelser
Tilmeldingsfrist til årets studietur, som går til Tunø, er den 25.maj.
Sommermøde den 1. juni kl. 14. Morten Bay-Mortensen holder gudstjeneste og fortæller bagefter om Liv og
mennesker på Djursland. Historier hjemmefra.
Onsdag den 11. juni afholdes hjertestarterkursus i forsamlingshuset.

10. Eventurelt
Næste møder:
Onsdag den 3.september kl. 19.00 og Tirsdag den 7. oktober kl.19.00
                                                                                
Gorm Willemoes Jensen
 

                     
Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård
tirsdag den 6. januar kl.19.00.

Dagsorden:

1. Budget 2014
Det godkendte budget inklusiv de ekstra bevillinger blev forelagt.

2. Kasseeftersyn
Protokollaterne blev forelagt og underskrevet

3. Vandskade i Lime
Det evige problem. Arkitekten har været ude at se på det, han vender tilbage.

4. Hjertestarter i Hvilsager
Hjertestarteren skal placeres på forsamlingshuset. Trygfonden ser gerne, at der uddannes en halv snes mand til at betjene hjertestarteren. Menighedsrådet stiller med 4-5 mand, udvalgt efter geografiske kriterier ( nærtboende). Lars Nymark kontakter beboerforeningens formand.

5. Korte meddelelser
I februar mindes Mogens Svenning om, at arbejdet med kirkegårdsmuren i Hvilsager er lovet påbegyndt 1. marts .
I år har Lars Nymark 12 specialklasseelever til konfirmandundervisning.

6. Eventuelt.
Næste møder afholdes  tirsdag d. 4. marts og torsdag d. 8. maj.
Fællesspisning i Hvilsager onsdag d. 15. januar kl. 18.30.
                                                                                             
Gorm  Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård
torsdag den 14. november kl.19.00.

Dagsorden:

1. Budget 2014         
De godkendte budgetter er kommet fra provstiet og ser ud som følg:

Hvilsager kirkekasse:    
Driftsramme: kr. 735.875                                 Anlægsramme: kr. 275.000

Lime Kirkekasse
Driftsramme: kr. 583.624                                 Anlægsramme: kr. 100.100

2. Kvartalsrapport
Kvartalsrapporterne blev forelagt og underskrevet.

3. Årsregnskab 2012
Det godkendte regnskab er kommet tilbage fra provstiet

4. Fortsat annoncering i Moestrups Grønne vejviser
Vi besluttede at ophøre med annonceringen

5. Valg til formand og næstformand
Hvilsager menighedsråd
Formand: Rikke Karstensen              Næstformand. Sonja Mogensen

Lime Menighedsråd
Formand: Poul Erik Jensen              Næstformand: Lise Drejer

6. Messe ( lokalrådet)
Vi vil deltage i lokalrådets forårsmesse i Ådalshallen

7. Korte meddelelser
Hækkene på Hvilsager kirkegård:
Thujaplanterne er angrebet af to forskellige slags svampe, som kan behandles.
Vi afventer resultat af jordbundsanalyse.

Stendyngen på bålpladsen i Hvilsager:
Stenene stammer fra Hjortshøjs kirke mur. De skal genanvendes ved restaurering af Hvilsager kirke mur.

8. Eventuelt.
Næste møder; Tirsdag den 7.januar ( medarbejdermøde), Tirsdag den 4. marts
( regnskabsmøde)
                                                                             
Gorm  Willemoes Jensen

Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård
onsdag den 25. september kl. 19.00


Dagsorden:

1.                   Regnskab
                     
Det reviderede regnskab og revisionsprotokollaterne blev forelagt og underskrevet

2.                  Tilføjelse til budget 2014
                     
Lime kirkekasse har tilføjet 100.000 kr på anlægsrammen til anlægget ved kirken.
                     Hvilsager kirkekasse har fået tilføjet 275.000 kr. til kirkegårdsmuren.

3.                   Anlægget ved Lime kirke
                     
Der bliver ikke overskudsjord fra Bregnet, vi prøver af andre kanaler.
                     Villy Rasmussen forhører sig hos stiftet, om der findes restriktioner med hensyn til hvad der
                     må bruges som fyld.

4.                   Høstarrangement i Lime
                     
De sidste brikker har forhåbentligt været faldet på plads, da arrangementet er overstået i
                     skrivende stund.

5.                   Kirkegården i Hvilsager
                     
Vi følger udviklingen med hækkene til foråret. Sonja Thy kontakter kirkegårdskonsulenten for
                     at høre om erfaringer fra andre kirkegårde.

 

6.                   Kirkegårdsmuren i Hvilsager
                     Et tilbud fra Jan Thorsø lydende på kr. 845.000 blev antaget

7.                   Debatoplægget om ny styringsstruktur i folkekirken
                     
Oplægget kan hentes på Den digitale Arbejdsplads eller Kirkeministeriets hjemmeside
                     http://www.km.dk/ ( søg styringsstruktur på forsiden)

8.                   Korte meddelelser
                     
Formen på plejehjemsgudstjenesterne ændres fra Nytår. Hidtil har de været centrale; for
                     fremtiden lægges de ud på de enkelte afdelinger. Det betyder flere gudstjenester og mere
                     organistassistance, Hornslet har hidtil stillet med organist, for fremtiden deles udgifterne til
                     organisten af de deltagende sogne

                     Det blev besluttet at lade MerMad fra Hornslet levere Mortensanden til efterårsmødet i Lime
                     den 10. november.
                     Husk tilmelding inden den 3. november til lnh@km.dk eller tlf. 86997019

                                                                                                             Gorm Willemoes Jensen


 

Referat af menighedsrådsmøde i konfirmandstuen, Hvilsager præstegård,
torsdag den 22. august kl.19.00


Dagsorden:

1.                   Budget 2014
                     
Vore ønsker til driftsramme blev imødekommet, det vil sige Lime kirkekasse 583.625 kr.,og
                     Hvilsager kirkekasse 735.875 kr. plus en ekstra bevilling til kirkegårdsmuren Hvilsager.

2.                   Kvartalsrapporter
                     
Kvartalsrapporterne blev forelagt og underskrevet.

3.                   Tilbud fra Falck
                     
Tilbuddet drejede sig om en hjertestarter. Lars Nymark vil kontakte beboerforeningen og
                      høre om en evt. placering ved forsamlingshuset, samt om de er interesserede i at dele
                      udgifterne.

4.                   Kirkegårdsmuren i Hvilsager
                     
Der skal også indhentes et tilbud fra Peter Agger. Der blev oprettet et byggeudvalg bestående
                     af Rikke Karstensen, Soja Thy og Ejnar Olesen.

5.                   Jord fra Bregnet til Lime
                     
Villy Rasmussen kontakter Bregnet menighedsråd. Det overvejes, hvor jorden kan deponeres.

6.                   Provstimøde i Ebeltoft den 10.september
                     
Debatoplægget diskuteres på næste møde

7.                   Høstarrangement i Lime
                     
Der bliver et høstarrangement med forskellige aktiviteter i forsamlingshuset fra kl. 14-16,
                     hvorpå der er høstgudstjeneste.

8.                   Korte meddelelser
                     
Åbent kirkehus i Hvilsager fortsætter her i august/september.
                     Juniorkonfirmandundervisningen er i fuldt sving med 23 juniorkonfirmander, mens der kun er
                     startet 9 konfirmander.

9.                   Eventuelt
                     
Næste møde onsdag den 25. september og torsdag den 14. november.

                                                                                                            
Gorm Willemoes Jensen

Referat af menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen, Hvilsager præstegård mandag den 21. januar kl. 18.30


Dagsorden:

 

1.                   Kvartalsrapport

Rapporterne blev forelagt menighedsrådene; der var ingen kommentarer.

    

2.                   Tagrytteren Lime kirke

Der er råddannelser i tagrytteren. Sagen tages op ved provstesynet i maj.

 

3.                   Samarbejdsaftale sognene imellem

En samarbejdsaftale mellem menighedsrådene om fælles ansættelse af kirkesanger og organist blev vedtaget.

 

4.                   Regulativer

De forskellige regulativer blev udfyldt og underskrevet.

 

5.                   Kirkegårdsdiget i Hvilsager

Ejnar Olesen kontakter Mogens Svenning.

 

6.                   Honorarer

De to formænd og kirkeværgen/kontaktpersonen i Hvilsager får i fremtiden en skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer på hver 3.200 kr.

 

7.                   Korte meddelelser

Skal vi deltage i sogneindsamlingen? Det var der ikke stemning for.

 

8.                   Sletning af fakturaer  (ekstrapunkt)

Fire fakturaer fra Hvilsager kirkegård blev slettet

 

9.                   Eventuelt

Næste møder er onsdag den 6. marts og onsdag den 15. maj.

 

Søndag den 3. februar er der natkirke i Lime kl. 19.00.

 

Kravlegudstjeneste i Hvilsager søndag den 10. februar kl. 13.00

 

 

 

Gorm Willemoes Jensen

 

Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, onsdag den 3. oktober 2012:

Dagsorden:

1. Regnskab 2011
Det reviderede regnskab blev underskrevet af formændene.

2. Revisionsprotokollater
Revisionsprotokollaterne blev forelagt menighedsrådene og underskrevet.

3. Kirkesanger
Stillingen bliver hurtigst muligt slået op. Der blev nedsat et ansættelsesudvalg bestående af Lars, Rikke og Gitte.

4. Målsætninger og prioriteringer
Der blev nedsat et udvalg bestående af Lars, Rikke, Gitte og Anna Kathrine til at arbejde videre med målsætningerne.

5. Korte meddelelser
Ved orienterings- og opstillingsmødet i Hvilsager den 4. september blev følgende kandidatliste dannet:
1. Ejnar Olesen, Gml. Landevej 11, Bendstrup, 8544 Mørke
2. Rikke Karstensen, Lyngbakken 30, Termestrup, 8544 Mørke
3. Gorm Willemoes Jensen, Pollen 4, Hvilsager, 8544 Mørke
4. Sonja Thy, Kirkebakken 2, 8544 Hvilsager, Mørke
5. Sonja Mogensen, Stovbakken 14, Kastrup, 8544 Mørke
Suppleant:
Mie Wadsager, Kastrupvej 20, Kastrup, 8544 Mørke
Ved opstillingsfristens udløb var der ikke indleveret andre lister, så de fem førstnævnte må anses for valgte til det nye menighedsråd.

Ved orienterings- og opstillingsmødet i Lime den 5. september blev følgende kandidatliste dannet:
1. Birgitte Jørgensen, Bygvænget 4, Lime, 8544 Mørke
2. Anna Kathrine Skifter, Hovedgaden 19, Lime, 8544 Mørke
3. Villy Loch Rasmussen, Bondehavevej 1, Lime, 8544 Mørke
4. Poul Erik Jensen, Gml. Oustrupvej 27, Lime, 8544 Mørke
5. Alma Lise Drejer, Hirsevej 6, Lime, 8544 Mørke
Suppleanter:
Else-Marie Samuelsen, Øksenhøjvej 19, Lime, 8544 Mørke
Svend Mikkelsen, Øksenhøjvej 16, Lime, 8544 Mørke
Ved opstillingsfristens udløb var der ikke indleveret andre lister, så de fem førstnævnte må anses for valgte til det nye menighedsråd.

Samtlige tilladelser til restaureringen af kirkegårdsmuren i Hvilsager er i hus, så arbejdet kan udføres i det nye budgetår.

Der er penge i kassen til at få fjernet det gamle maskinhus i Lime.

6. Eventuelt
Næste møde er tirsdag den 6. november.
Der er efterårsmøde i Lime søndag den 11. november, med biskop Karsten Nissen fra Viborg.

                                                          Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, torsdag den 16. august 2012:

Dagsorden:

1. Kvartalsrapporter
Kvartalsrapporterne blev forelagt menighedsrådene.

2. Ansøgning fra KFUM-spejderne Ådalen om støtte til deltagelse i jamboree
Der blev bevilget 3.000,00 kr. fra hvert menighedsråd.

3. Lime kirkegård
Menighedsrådet antog et overslag fra Djurs Grønt lydende på 19.343,75 kr. incl. moms.

4. Kirkesanger
Kaasgaards 50-års jubilæum og afsked bliver markeret med et let traktement efter høstgudstjenesten i Hvilsager den 9. september kl. 10.30.

5. Menighedsrådsvalget
Der bliver afholdt orienteringsmøde med efterfølgende opstillingsmøde i Hvilsager Forsamlingshus tirsdag den 4. september kl. 19.30, og i Lime Forsamlingshus onsdag den 5. september kl. 19.30.
Da to medlemmer af hvert menighedsråd går af, bliver der tale om en større udskiftning.

6. Skole-kirke-samarbejdet
Der foreligger stadig ikke forslag til de nye vedtægter, men vi mener, at en form for repræsentantskab skal fortsætte for at bevare kontakten til de enkelte menighedsråd.

7. Korte meddelelser
I Hvilsager er kirketrappen ordnet og maleren har været der.
Trappe og terrasse i præstegården vil blive ordnet sidst i september - først i oktober.

8. Eventuelt
På Spil Dansk Dagen torsdag den 25. oktober vil der blive morgensang i Hvilsager kirke kl. 09.00, og fyraftenssang i Lime kirke kl. 17.00.
Næste møder: Onsdag den 3.  oktober og tirsdag den 6. november.

                                                          Gorm Willemoes Jensen
Referat menighedsrådsmødet i Hvilsager, mandag den 11. juni 2012:

Dagsorden:

1. Budget 2013
Hvilsager kirkekasse
:       
Driftsramme                          725.000 kr.
Anlægsramme                       500.000 kr.

Lime kirkekasse:
Driftsramme                          575.000 kr.
Anlægsramme                            0,00 kr.

Budgetforslagene blev godkendt.

2. Kvartalsrapporter
Kvartalsrapporterne blev forelagt – ingen kommentarer

3. Samarbejde mellem menighedsrådene
Det blev besluttet at lade det nye menighedsråd, som begynder sit virke første søndag i advent, tage stilling til en eventuel sammenlægning.

4. Definition af tillidsposter
Hvert medlem skriver kort om sine ”skal” og ”kan” opgaver.

5. Lønpolitik
(Lukket punkt)

6. Vedtægtsændring for regnskabsfører
For fremtiden påføres et gebyr på 100 kr. fra rykker nr. 2

7. Korte meddelelser
Rikke Karstensen har lovet at hjælpe til med det meget store juniorkonfirmandhold.

Ved næste henvendelse fra Mørke om brug af Hvilsager kirke vil vi bede provstiet udstikke retningslinjer for brugen og for det økonomiske mellemværende, der vil blive en følge.

8. Eventuelt
Sommermøde med Ole Kamp, søndag den 24. juni kl. 14.00
Næste møde er torsdag den 16. august kl. 19.00

                                                        Gorm Willemoes JensenReferat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, tirsdag den 13. marts 2012:

Dagsorden:

1. Siden sidst

2. Regnskab 2011
Niels Larsen forelagde regnskabet, det så ud som følger:
Lime kirkekasse:
Indtægter                              601.659,96 kr.
Udgifter driftsramme              596.976,66 kr.
Udgifter anlægsramme           419.554,09 kr.
Kassebeholdning                    132.873,17 kr.

Hvilsager kirkekasse:
Indtægter                              801.851,96 kr.
Udgifter driftsramme              904.647,62 kr.
Udgifter anlægsramme                         0 kr.
Kassebeholdning                    210.962,17 kr.

Kollektregnskab:
Indsamlet i Lime kirke           2.823,50 kr.
Indsamlet i Hvilsager kirke     5.169,00 kr.

Regnskaberne blev godkendt.
De sidste kvartalsrapporter fra 2011 blev forelagt.

3. Sammenlægning af menighedsrådene
Der var stemning for at arbejde videre med tanken om en sammenlægning. En arbejdsgruppe bestående af Rikke Karstensen, Anna Kathrine Skifter, Gitte Jørgensen og Lars Nymark skal arbejde videre med pro et contra.

4. Menighedsrådsvalget
Datoerne for orienterings-/opstillingsmøder blev:
Hvilsager, tirsdag den 4. september.
Lime, onsdag den 5. september.

5. Gravsted Lime kirkegård
(Lukket punkt)

6. Eventyrlig dag i Lime
Man besluttede at honorere de eksterne medvirkende ved arrangementet.

7. Eventuelt
Gravstedsfakturaer skal for fremtiden indbetales til Lokalsparekassen.
De næste menighedsrådsmøder bliver hhv. mandag den 11. juni, og torsdag den 16. august 2012.
Der afholdes kirkesyn i Hvilsager mandag den 21. maj kl. 19.00, og i Lime torsdag den 7. juni kl. 19.00.
Forårskoncert med koret Korrilaz i Lime kirke, onsdag den 21. marts kl. 19.30.
Sommermøde, søndag den 24. juni, ved forstander for Rønde Højskole, Ole Kamp.

                                                                    Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, onsdag den 11. januar 2012:

Dagsorden:

1. Siden sidst
Der er sket en mindre stormskade i Hvilsager, nogle rygningssten er faldet ned.

2. Revisionsprotokollater
Det årlige kasseeftersyn har fundet sted hos regnskabsføreren. Protokollaterne blev forelagt og underskrevet.

3. Graverfaciliteterne i Lime
Der skal søges en ekstrabevilling. Beløbets størrelse afhænger af momsrefusionen.

4. Budget 2012
Lime menighedsråd vil prøve at finde penge til nedrivning af det gamle maskinhus.

5. Sammenlægning af menighedsrådene
En uformel drøftelse af fordele og ulemper ved en sammenlægning af vore to menighedsråd fandt sted.

6. Eventuelt
Den 25. januar er der fællesspisning i Hvilsager forsamlingshus.
Den 11. marts indvies Limes nye messehagel og altertæppe.
Anna Kathrines Skifter ide om en eventyrlig dag i Lime for børn mellem 3 og 10 år er blevet mødt med stor velvilje fra Limes foreninger og Dagli'Brugsen. Dagen finder sted den 31. marts.
De næste møder er hhv. tirsdag den 13. marts, og mandag den 11. juni 2012.

7. Medarbejdermøde
(Lukket punkt)

                                                                                                                                                                                                        Gorm Willemoes JensenReferat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, mandag den 7. november 2011:

Dagsorden:

1. Siden sidst
Begge kirker har atter fået grønt diplom.
Den nye, mobile rampe ved Hvilsager kirke har bestået sin prøve til fuld tilfredshed. Hermed skulle et mangeårigt problem endelig være løst.
I søndags blev det årlige efterårsmøde i Lime afviklet i form af natkirke. En på mange måder smuk og interessant oplevelse, som blev mange til del.

2. Regnskabsinstrukser
Vi blev enige om, at udgiftsbilag over 5000,00 kr. skal kontrasigneres.
Regninger skal sendes til opdragsgiver. Hvis et medlem modtager en ”forkert” regning, skal den videresendes til rette vedkommende.
Regninger på anlægsudgifter skal til formanden.

3. Kvartalsrapporter
For fremtiden udsendes kvartalsrapporterne til medlemmerne før møderne, så har man mulighed for at spørge ind til posteringer, som undrer.
Der er nu 24.000 kr. til rådighed for færdiggørelsen af maskinhuset i Lime.

4. Budget 2012
Hvilsager
: Der søges ekstrabevilling til terrasser ved præstegården, 90.000 kr., og til ombygning af kirkegårdsmur mod vest, 475.000 kr. ekskl. moms.
Lime: Der søges ekstrabevilling til nedrivning af det gamle maskinhus 25.000 kr.

5. Valg
Hvilsager
:   
Formand: Svend Aage Hvam
Næstformand: Rikke Karstensen
Lime
Formand: Tove Gert Nielsen
Næstformand: Svend Mikkelsen
Øvrige valg var genvalg. 

6. Eventuelt
Anna Kathrine luftede tanken om en børnedag i Lime i samarbejde med byens foreninger, spejderne, idrætsforeningen og andre interesserede. Der vil blive taget initiativer i januar.
Næste møde bliver onsdag, den 11. januar 2012, kl. 19.00. (Medarbejdermøde fra kl. 19.30).

                                                                        Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, mandag den 10. oktober 2011:

Dagsorden:

1. Siden sidst
Begge terrasser ved præstegården er i en elendig stand. Den lille træterrasse er pilrådden og skal helt fjernes. Døren erstattes af et vindue. Den store brydes ned og erstattes af en trappe og en ny terrasse i jordplan. Herved bringes præstegården tilbage til sit oprindelige udseende. Overslag for arbejdet ved den store terrasse lyder på 55.000 kr. plus moms. For den lille terrasse lyder det på 6.500 kr. plus moms, hertil kommer et nyt vindue.

Der har været afholdt rejsegilde/indvielse af det nye maskinhus i Lime. Der foreligger nu også en plan for parkeringsområdet ved kirken.

2. Regnskab 2010
Der var ingen bemærkninger fra revisor. Regnskaberne og revisionsprotokollaterne blev underskrevet.

3. Kvartalsrapporter
Punktet blev udskudt. Kvartalsrapporterne forelå ikke.

4.  Målsætning for 2012
Arbejdsgruppen havde udført et fornemt arbejde, og deres udkast til målsætning blev vedtaget. (Se målsætningerne nedenfor).

5. Vedtægt for regnskabsfører
Vedtægten blev underskrevet.

6. Fælles regnskabskontor for provstiet
Menighedsrådet tilkendegiver over for provstiet, at vi ikke er interesseret i at deltage i første omgang, men ser positivt på ideen, velvidende at vi også kan få brug for det.

7. Fælles blad i Ådalen
I svaret til Mygind Beboerforening tilkendegav vi, at vi ønsker fortsat at beholde sognenes kirkeblad, men da ser positivt på sonderinger om muligheder for et fælles blad sammen med andre aktører i Ådalsområdet. Vi ser gerne større brug af den fælles kalender på Lokalrådets hjemmeside: www.aadalen.info, samt at formidlingen af stof fra lokalområdet styrkes i forhold til Adresseavisen.

8. Lønforhandlinger
Lukket punkt.

9. Eventuelt
Næste møde bliver mandag den 7. november, kl. 19.00.

                                                                       Gorm Willemoes Jensen
Målsætninger for Hvilsager og Lime menighedsråd 2012:

”En levende kirke i et levende samfund”

Bygninger og kirkegårde
Menighedsrådet har som mål
·         At holde kirkebygninger og bygninger ordentligt vedlige
·         At sikre, at kirken er åben for alle i dagtimerne
·         At arbejde på, at kirkerummet bliver brugt så meget som muligt
·         At sørge for, at kirkegården er et smukt og betydningsfuldt sted at komme
·         At sikre, at kirkegården er et levende sted, hvor man kan forvente at møde graveren i dagtimerne
·         At formidle den lokalhistoriske betydning

Personale
Menighedsrådet har som mål
·         At skabe gode rammer for personalet
·         At styrke et godt samarbejdsforhold mellem personalet og mellem personalet og menighedsrådet
·         Gerne at kunne sikre tilgængelige vikarmuligheder for personalet
Menighedsrådet ser positivt på, at personalet søger efteruddannelse.

Gudstjenester, undervisning og kommunikation
Menighedsrådet har som mål
·         At opretholde den ugentlige søndagsgudstjeneste og samtidig eksperimentere med forskellige gudstjenesteformer
·         At sikre en god og relevant konfirmationsforberedelse med brug af forskellige undervisningsformer og undervisningssteder, ekskursioner og konfirmandernes selvstændige virksomhed
·         At sikre en god og relevant børnekonfirmandundervisning som en legende indføring i det centrale i kristendom og kirke
·         At skabe samarbejde på tværs af sognegrænserne omkring relevante forhold med konfirmander og børnekonfirmander
·         At sikre et aktivt samarbejde med den lokale skole både om undervisningsprojekter og andre arrangementer, herunder altid at holde en god dialog med skolen i gang
·         At sikre, at folk ved, hvad der foregår i de kirkelige rammer ved annoncering og omtale i lokale aviser, herunder provsti-annonceopslaget i Adresseavisen, og en opdateret hjemmeside
·         At udgive et kirkeblad, der har en kirkelig profil og giver refleksioner om kristendommen til alle sognets husstande

Folkelige sammenhænge
Menighedsrådet har som mål
·         At være en levende og synlig del af lokalsamfundet og indgå i samarbejde om arrangementer med dets forskellige foreninger (beboerforening, idrætsforening, lokalhistorisk forening, spejderne) og institutioner (børneinstitutioner, omsorgsinstitutioner, dagcentre, plejehjem, Dagli’Brugsen)
·         At forsøge at skabe en dialog med forskellige målgrupper til kirkens arrangementer, så der opstår et medejerskab.
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, mandag den 15. august 2011:

Dagsorden:

1. Siden sidst
Tove Jensen meddelte, at hun i forbindelse med flytning til Auning vil gå ud af menighedsrådet til november. I den forbindelse skal førstesuppleanten Rikke Karstensen adviseres.
Der er ved at komme skred i tingene i Lime. Der har været afholdt møde med væveren om messehagel og altertæppe, dags dato har der været det første byggemøde om maskinhuset, og den 31. august kl. 9.30 kommer kirkegårdskonsulenten.

2. Mål og indsatsområder for budgetåret 2012
Der blev nedsat et udvalg bestående af Anna Kathrine Skifter, Gitte Jørgensen, Svend Aage Hvam og Lars Nymark. Udvalget skal udarbejde et oplæg, som skal drøftes på det kommende menighedsrådsmøde.

3. Valg af Skole-kirke repræsentant fra Lime
Som ny repræsentant blev Anna Kathrine Skifter valgt.

4.  Gravermedhjælp i Lime.
Bente Mortensen henvender sig til nogle af sine kontakter. I den kommende ferie ordnes kirkegården af Djurs Grønt, og de kirkelige handlinger varetages af nabograver og menighedsrådsmedlem.

5. Kvartalsrapporter
Rapporterne blev gennemgået.
Til næste møde fremsendes de pr. mail før mødet.

6. Ny bærbar PC til sognepræsten
Blev bevilget.

7. Eventuelt
Næste møde bliver mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00.
                                                                        Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, torsdag den 12. maj 2011:

Dagsorden:

1. Siden sidst

Efter Inger Sørensens død er Anna Kathrine Skifter, Lime indtrådt i menighedsrådet. Vi siger velkommen til Anna Kathrine.
Der foreligger endnu ingen byggetilladelse til maskinhuset i Lime. Da kommunen påstår, at gennemsnitstiden for byggesager er 27 dage, må der være mange sager, der går endog meget hurtigt igennem.
I denne uge skulle mureren få ordnet småtingene på præstegården og kirken i Hvilsager.
Der har atter været problemer med handicappedes adgang til Hvilsager kirke. Grete Primdahl har talt med Auning Maskinværksted, som har en, økonomisk overkommelig, løsningsmodel med en rampe fra handicapbus til kirketrappen. Vi prøver den løsning, samtidig bestilles et gelænder til vestsiden af trappen, så også gangbesværede får lettere adgang til kirken.

2. Budget 2012
Hvilsager kirkekasse:
Driftsramme:       801.500 kr.
Anlægsramme:             0 kr.

Lime kirkekasse:
Driftsramme:      601.500 kr.
Anlægsramme:            0 kr.

3. Honorar til medlemmerne
De to formænd samt kirkeværgen/kontaktpersonen i Hvilsager får samme honorar som hidtil. De valgte kasserere samt kirkeværgen i Lime får en skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer på 3.200 kr. De øvrige medlemmer får en skattefri godtgørelse på 2.000 kr.
Godtgørelsen dækker, hvad man har af udgifter til menighedsrådsarbejdet.

4. Kvartalsrapporter
Rapporterne blev gennemgået.

5. Varmeanlægget i Lime kirke
Opvarmningen af kirken tager for lang tid. Anlægget skal kunne hæve temperaturen med 2 grader i timen; p.t. hæves temperaturen kun med 0,5 grad i timen. Måske er kaloriferen for lille. Bente Mortensen tager kontakt med energikonsulenten.

6. Høringssvar
Vi drøftede hovedlinjerne i forslaget til anordning om børnekonfirmandundervisning og konfirmation.
Selvom vi hidtil har brugt ordet juniorkonfirmander, kan vi godt affinde os med ordet børnekonfirmander.
Vi finder det naturligt, at det bliver obligatorisk for menighedsrådene at tilbyde undervisning for børnene på tredje eller fjerde klassetrin, samt at der på provstiplan skal rettes tilbud til børn på specialskolerne. I den forbindelse kan nævnes, at provstiet allerede har ansat en præst til arbejdet med disse børn.
Der udarbejdes et høringssvar.

7. Eventuelt
Næste møde bliver mandag den 15. august.
I forbindelse med højmessen 2. pinsedag i Lime indvies Kaasgaards eg.
Sommermøde den 19. juni kl. 14.00 i Hvilsager ved Jan Schmidt fra Mols.
                                                                        Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, tirsdag den 15. marts 2011:

Dagsorden:

1. Siden sidst
Der har været organistafløser i Hvilsager kirke. Han opdagede, at pedalerne var fodslæbende. Vi vil få dem bragt i orden ved næste eftersyn.
Der er anskaffet en ny sender til teleslyngeanlægget i Hvilsager, så vi er nu med på den nye frekvens.

2. Revisionsprotokollater
Der var ingen revisorbemærkninger og protokollaterne blev underskrevet.

3. Regnskab 2010
Lime kirkekasse:

                      Indtægter                           600.000 kr.
                      Udgifter driftsramme         47.104,70 kr.
                      Udgifter anlægsramme              0,00 kr.
                      Kassebeholdning               72.743,96 kr.

Hvilsager kirkekasse:
                      Indtægter                           1.000.000 kr.
                      Udgifter driftsramme          693.691,04 kr.
                      Udgifter anlægsramme       600.022,83 kr.
                      Kassebeholdning                314.643,88 kr.

4. Maskinhuset ved Lime kirke
Menighedsrådet antog et tilbud lydende på 537.615,16 kr. fra tømrermester Keld Ellegaard.

5. Formandsmøde
Man drøftede dagsordenen for mødet.

6. Synsprotokoller
Hvilsager
: Der skal udføres forskellige mindre murerarbejder, Grete Primdahl laver en liste. Havetrappe i præstegården.
Lime: Mindre arbejder ved kapellet. Altertæppe og ny messehagel bliver ét projekt.

7. Eventuelt
Der bliver holdt kirkesyn onsdag den 27. april kl. 19 i Lime, og torsdag den 28. april kl. 19 i Hvilsager.
Næste møde er torsdag den 12. maj 2011, kl. 19.00.
                                                                       Gorm Willemoes JensenReferat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, tirsdag den 11. januar 2011:

Dagsorden:

1. Siden sidst
Ved indbruddet i Hvilsagers kirkes maskinhus blev der stjålet redskaber og maskiner for ca. 75.000 kr. i nyindkøbspris. Forsikringssummen er endnu ikke udbetalt.
Porten til maskinhuset er nu blevet sikret, så en gentagelse forhåbentligt kan undgås.

2. Nyt regnskabssystem
Den nye regnskabsfører Niels Larsen har licens til Brandsoft systemet, så vi går nu over til dette system. Der bliver anskaffet et regnskabssystem til hvert menighedsråd, samt et graverprogram til Lime kirke.
Efter 1. februar skal alle regninger sendes attesterede til Niels Larsen. Gitte sender hans adresse til jer.

3. Tilbud på maskinhuset i Lime.
Der forelå to tilbud, men da der blev rejst tvivl om tilbuddene var lige dækkende, indhentes der yderligere oplysninger hos arkitekten, inden beslutning tages.

4. Eventuelt
Næste møde er tirsdag den 15. marts.
Studiekreds i Konfirmandstuen onsdag den 19. januar.
Sogneaften i Lime Forsamlingshus torsdag den 20. januar.
Sogneaften i Hvilsager Forsamlingshus onsdag den 26. januar.

5. Medarbejdermøde
Lukket punkt.
                                                                       Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, tirsdag den 9. november 2010:

Dagsorden:

1. Siden sidst   
Det traditionelle efterårsmøde i Lime har været afholdt med pæn deltagelse.
Ved et frækt indbrud er maskinhuset i Hvilsager nærmest blevet tømt for maskiner. Forsikringssummen er foreløbig ukendt.
Lysekronerne i Hvilsager kirke tages ned mandag den 15. november. Den 24. november skulle kirken så stråle i en hidtil uset glans. Da arkitekten mener, at en pultlampe på alteret vil være overflødig, sparer vi den i første omgang.

2. Budget 2011
Anlægsbevillingen på Lime kirkekasses budget blev forelagt og underskrevet.

3. Ny regnskabsfører
Niels Larsen, Skørring, vil gerne være regnskabsfører foreløbig for et år. Vi regner med en ordning, hvor de valgte kasserere mødes med ham en gang i kvartalet. Gitte forhører sig i provstiet om aflønning af regnskabsføreren.

4. Lønforhandlinger
Lukket punkt.

5. Afskrivning af faktura
En uinddrivelig faktura lydende på 896,00 kr. fra Lime kirkegård blev afskrevet.

6. Rapport om ægteskab og registreret partnerskab
Menighedsrådet drøftede udvalgets rapport og udfærdigede et høringssvar, der stort set udtrykte enighed med udvalgets skiftende flertal.
Holdningen var
   at vielse fortsat skal kunne finde sted i folkekirken
   at partnerskab skal kunne indgås i folkekirken
   at kirkelig velsignelse af partnerskab skal kunne finde sted
   at det nuværende vielses- og velsignelsesritual fastholdes, og der udarbejdes nye ritualer for indgåelse og velsignelse af partnerskab.

7. Valg af formand, næstformand samt øvrige poster
Alle poster blev besat ved genvalg; da Provstikomiteen for Ydre Mission er blevet nedlagt, blev der følgelig ikke valgt repræsentanter til denne. 
Formand i Hvilsager menighedsråd; Tove Jensen.
Formand Lime menighedsråd Tove Gert Nielsen.

8. Eventuelt
Næste møde er tirsdag den 11. januar 2011, kl. 19.00.
Advents- og julekoncert den 5. december kl. 19.30.
                                                                       Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, tirsdag den 5. oktober 2010:

Dagsorden:

1. Siden sidst   
Lime kirke har modtaget en arv på 25.000 kr. fra Olga Sørensens bo til en ny messehagel.
Keld Ellegaard afgiver 2. bud på redskabsbygningen i Lime.
Vinduerne i Konfirmandstuen er blevet malet, og et par glaslister udskiftet.
Skole-kirke-samarbejdets klokkedag i Hornslet den 2. oktober blev en succes med mange deltagere.

2. Revisionsprotokollater
De godkendte regnskaber for 2009 blev fremlagt, og revisionsprotokollaterne blev underskrevet.

3. Budget 2011
De endelige budgettal for 2011:
Lime kirkekasse:                    Drift                600.000 kr.
                                              Anlæg             375.000 kr.

Hvilsager kirkekasse:            Drift                800.000 kr.
                                              Anlæg                       0 kr.

4. Læbælte langs præstegårdshaven
Der forelå to tilbud fra HedeDanmark:
1: Fældning og flisning af træer og buske, 15.700 kr. + moms
2: Etablering og pleje i 3 år af et 6-rækket læhegn, 28.980 kr. + moms
Tilbuddene blev antaget.

5. Mødedisciplin
Vi vedtog en principbeslutning om, at selve menighedsrådsmødet i fremtiden så vidt muligt skal være afsluttet kl. 21.00.

6. Eventuelt
Ved adventskoncerten den 5. december vil Det Ny Kammerkor fra Århus give et blandet juleprogram.
Næste møde er tirsdag den 9. november, kl. 19.00.
                                                                       Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, onsdag den 25. august 2010:

Dagsorden:

1. Siden sidst
På et ekstraordinært møde den 9. august traf Hvilsager menighedsråd beslutning om at påbegynde arbejdet med en ny belysning i kirken. Den kommer til at bestå af fire nye kroner i skibet, mens de to gamle kroner flyttes op i koret; endvidere en pultlampe til alteret og otte pendler til våbenhuset. Ansøgning ligger nu i provstiet.
Arbejdet med den nye trappe i Hvilsager skulle begynde i uge 37.
Lime menighedsråd har endnu ikke modtaget et overslag fra Mogens Svenning på det nye maskinhus. Han har lovet, at det skal foreligge tidsnok til at komme med til budgetsamrådet i morgen aften.

2. Ændringer i forbindelse med regnskabsføringen
Punktet blev udsat til et senere møde.

3. Konfirmandkørsel
Et tilbud fra Auning Turistfart på kr. 7.437,50 blev antaget.

4.  Eventuelt   
Babysalmesang må udsættes til foråret, da lederen er forhindret her i efteråret.
I 2009 har vores hjemmeside haft 4500 besøg.
Næste møde er tirsdag den 5. oktober, kl. 19.00.
                                                                       Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, onsdag den 26. maj 2010:

Dagsorden:


1. Siden sidst
Der har været provstesyn. Vinduerne i Konfirmandstuen skal eftergås. Terrassen i præstegården skal ordnes.
Lime får ikke det planlagte maskinhus. Mogens Svenning vil nu se på en tilbygning af træ.
Kirkegårdskonsulenten har udarbejdet en plan for Hvilsager kirkegård.


2. Budget 2011
Lime kirkekasse:   
Driftsramme                          604.000 kr.
Anlægsramme                                 0 kr.

Hvilsager kirkekasse:
Driftsramme                          805.000 kr.
Anlægsramme                                 0 kr.

For at øge muligheden for bedre økonomistyring er der sket store ændringer i posteringerne, så 2011 budgettet er ikke umiddelbart sammenligneligt med de tidligere års budgetter.

3. Ændringer i forbindelse med regnskabsføringen
Ejnar Olesen undersøger mulighederne for at få ført regnskabet dels ved provstiet, dels hos Niels Chr. Larsen i Skørring, som tidligere har lagt tilbud om assistance ud på IT-skrivebordet.
I forbindelse med regnskabsomlægningen anskaffer Lime menighedsråd et faktureringssystem til graveren.

4. Støtte til spejdernes korpslejr
Hvert menighedsråd yder 3.000 kr. til korpslejren, da spejderne er en vigtig del af det kirkelige ungdomsarbejde.

5. Konfirmandkørsel
Lars Nymark indhenter tilbud hos Auning Turistfart og Syddjurs busser.

6. Nye initiativer sammen med Ådalens pastorat
Menighedsrådet finder det ønskværdigt, at der arbejdes videre med sagen.

7. Eventuelt
Næste møde er onsdag den 25. august, kl. 19.00.
                                                                      Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, tirsdag den 23. marts 2010:

Dagsorden:


1. Siden sidst
Vinteren har været hård ved noget af det nypudsede på soklen ved Hvilsager kirke. Vi har stadig et par mindre hængepartier med mureren, så det kan ordnes samtidigt.
Kirkegårdkonsulenten har nu også været i Lime.
Det over 160-årige asketræ på kirkegården i Lime er blevet fældet.

2. Regnskab 2009
Lime kirkekasse
    Indtægter                              kr. 600.000,00
    Udgifter, driftsramme             kr. 613.272,51                      
    Udgifter, anlægsramme          kr. 529.384,93
    Kassebeholdning                    kr. 119.848,66

Hvilsager kirkekasse
   
Indtægter                              kr. 2.299.999,92
    Udgifter, driftsramme             kr. 685.274,95
    Udgifter, anlægsramme          kr. 1.456.739,29
    Kassebeholdning                    kr. 608.357,75

Kollektregnskab
   
Indsamlet i Lime kirke           kr. 2.585,00
    Indsamlet i Hvilsager kirke     kr. 3.534,00

Regnskaberne blev godkendt og underskrevet.

2 a. Budgetsamrådet 15. april (ekstrapunkt)
Ved budgetsamrådet skal der træffes beslutning om fælles annoncering af kirkelige aktiviteter i Syddjurs provsti. Der var bred enighed om, at den fælles kirkeside i Adresseavisen fungerer godt, så vi kan kun tilslutte os den fælles annoncering

3. Eventuelt
Næste møde er onsdag den 26. maj, kl. 19.00.
                                                                      Gorm Willemoes Jensen
Referat menighedsrådsmødet i Hvilsager, onsdag den 25. november 2009:

Dagsorden:

1. Siden sidst
Pikstensbelægningen rundt om Hvilsager kirke er nu lagt. Arkitekten mener stadig, at der skulle blive plads til en ny trappe af granit i budgettet.
Der er valgt nye køkkenelementer til præstegården, de skulle være klar til levering i uge 4 eller 5.
Et af bøgetræerne i præstegårdshaven knækkede i stormen. I forvejen var det efterhånden så som så med læ i haven, så vi indhenter tilbud på et læbælte langs vestsiden hos HedeDanmark.
Den endelige opgørelse over graverbygningen i Lime foreligger. Den har kostet ca. 1.200.000 kr.

2. Revisionsprotokollater
Protokollatet blev godkendt og underskrevet.

3. Opfølgning på synsprotokol 2009
I Præstegården mangler mureren stadig at fuge gavlvinduerne.
Det store træ ved kapellet i Lime er råddent og skal væk i denne vinter.

4. Konfirmandkørsel
I denne periode fortsætter vi med at betale pr. regning. Fra næste konfirmandhold indhentes tilbud hos flere busselskaber.

5. Nye overenskomster for kirkefunktionærer
Fra stiftet var udsendt et nyt forslag til lønseddel, som blev godkendt.
Vi forsøger at få et møde med graverne fredag den 11. december kl. 15.

6. Klokkeringning den 13. december
Der vil som sædvanligt blive ringet i Hvilsager i forbindelse med gudstjenesten kl. 10.30.

7. Valg
Alle valg var genvalg.

8. Eventuelt
Næste møde er mandag den 15. februar 2010, kl. 19.00.
                                                                      Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, mandag den 5. oktober 2009:

Dagsorden:

1. Siden sidst
Forløbet med minikonfirmanderne sluttede med fuldt hus i Skørring kirke den 4. oktober.
Der har været afholdt en aften for dåbsforældrene i konfirmandstuen, ca. 50 var samlet.
Et enkelt vindue i præstegården mangler at blive fuget.
Kirkegårdskonsulenten har været på Hvilsager kirkegård; den 20. oktober kommer hun til Lime.
Der mangler nu kun pigstensbrolægningen ved Hvilsager kirke. Arkitekten vil se om en ny trappe af granit kan klemmes ind i budgettet.

2. Årsregnskab 2008
Revisionsprotokollater blev underskrevet.

3. Budget 2010
De endelige budgettal er:
Lime kirkekasse:
Driftsramme          600.000 kr.

Hvilsager kirkekasse:
Driftsramme          800.000 kr.
Anlægsramme       200.000 kr.

4. Køkken i præstegården
Der er blevet valgt et Invita køkken. Keld Ellegaard laver tømrerarbejdet. Vi vil forsøge at få sat arbejdet i gang i januar måned.

5. Eventuelt
Næste møde er onsdag den 25. november, kl. 19.00.
Efterårsmøde i Lime, med Elisabeth Dons Christensen, den 1. november kl. 19.00.
                                                                      Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, onsdag den 26. august 2009:

Dagsorden:

1. Siden sidst
Det nye tag er nu kommet på Hvilsager kirke.
Den nye knagerække er kommet op i våbenhuset.
Der har været kirkegårdsvandringer på begge kirkegårde. Det var gode og velbesøgte aftener.
Ved Lime kirke er niveauet op til graverhuset nu i orden. Det ser godt ud.

2. Grøn kirke
Materialet fra klimakonsulentfirmaet er kommet. Det blev nøje gennemgået, bl.a. med henblik på at vurdere besparelsesforslagene.
Isolering af præstegårdens køkkens ydervægge og gulv er allerede projekteret.
Det bør overvejes at udskifte cirkulationspumpen i præstegården.
Det bør overvejes at foretage isolering af konfirmandstueloftet over depotrummene.
Der forsøges en bedre udluftning i Hvilsager kirke.

3. Budgetsamråd torsdag den 27.august
Tove J., Grete og Tove N. deltager.
Menighedsrådene bakker op om Annemarie Bangs kandidatur til Stiftsrådet.
Lime menighedsråd indleverer et overslagstal på nyt maskinhus.
Der er ikke fremlagt nyt materiale i spørgsmålet om personalesamarbejdet i provstiet. Menighedsrådene kræver fortsat, at beslutninger, som skal være bindende for de enkelte råd, skal tilbage i menighedsrådene til forhandling, før de kan ratificeres.

4. Eventuelt
Beplantningen af skråningen ved Hvilsager kirkes parkeringsplads er aftalt.
Det bør overvejes, om afløsergudstjenester kan ændres til et par fælles gudstjenester i Ådalsområdet i sommerferietiden, samtidig med at muligheden for at få en dåbsgudstjeneste fastholdes. Det har stadig en dårlig signalværdi, hvis kirken er lukket i hele sommertiden.
Skanderborg Ungdomskor kommer til advents- og julekoncert den 6.december kl.19.30.
Askesygen truer præstegårdens hegn mod vest. Det bør overvejes allerede nu at plante nye træer af anden sort ind imellem. Ejnar undersøger, hvad det koster at få Hedeselskabet til at plante og vedligeholde et læbælte mod vest.
Menighedsrådet forhandler med lodsejeren ved kirkestien til Hvilsager kirke om, hvordan der fortsat kan være en klar markering af fri adgang til kirkestien.
Sogneaftenerne er aftalt – og annonceres fremtidigt sammen for de to sogne i kirkebladet.

Næste møde er mandag den 5.oktober, kl.19.00.
                                                                      Lars Nymark
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, mandag den 8. juni 2009:

Dagsorden:

1. Siden sidst
Der forelå et tilbud på 28.500 kr. fra Peter Agger i Oustrup på arbejdet med den sidste finish ved graverbygningen i Lime. Det blev godtaget.
Hvilsager menighedsråd vil arrangere et byggemøde med arkitekten om det nye tag på kirken.

2. Budget 2010
Menighedsrådene sender følgende budgetforslag til provstiet:
Lime kirkekasse:
Driftsramme        kr. 600.000
Anlægsramme     kr. 900.000

Hvilsager kirkekasse:
Driftsramme        kr. 800.000
Anlægsramme     kr. 350.000

3. Eventuelt
Lars Nymark orienterede om årets skole-kirke projekt ”Hvad stiller vi op med døden”. Det er rettet mod de ældste klasser. Skoler uden udskoling tilbydes landsnetværkets projekt om ”Tro og viden”.

Næste møde er onsdag den 26. august, kl. 19.00.
Sommermøde søndag den 21. juni kl. 14.00, med Flemming Kloster Poulsen fra Sct. Mortens kirke i Randers.
                                                                     Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, tirsdag den 17. marts 2009:

Dagsorden:

1. Siden sidst
Graverbygningen i Lime mangler nu kun den sidste finish. Der vil blive holdt åbent hus i forbindelse med en gudstjeneste senere på foråret.
På Skole-kirke-samarbejdets repræsentantskabsmøde blev Gorm Willemoes Jensen genvalgt til forretningsudvalget.

2. Regnskab 2008
Lime kirkekasse:
   
Indtægter                             kr. 600.000,00
    Udgifter, drift                        kr. 510.463,66
    Udgifter, anlæg                     kr. 529.692,26
    Kassebeholdning                   kr. 662.507,10

Hvilsager kirkekasse (inkl. den tidligere præstegårdskasse):
   
Indtægter                             kr. 789.999,96
    Udgifter, drift                        kr. 652.145,67
    Udgifter, anlæg                     kr. 64.350,00
    Kassebeholdning                   kr. 450.372,07

Kollektregnskab:
   
Indsamlet i Lime kirke            kr. 3.019,50
    Indsamlet i Hvilsager kirke      kr. 3.902,00

Regnskaberne blev godkendt.

3. Forretningsorden
Forretningsordener og vedtægter for funktionerne i menighedsrådet blev underskrevet.

4. Taget på Hvilsager kirke
Det blev besluttet at tilbyde Morten Brøgger murerentreprisen og Keld Ellegaard Sørensen tømrerarbejdet.

5. Eventuelt
Næste møde er budgetmødet den 8. juni, k. 19.00.
Sogneaften i Hvilsager den 25. marts.
                                                                     Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, tirsdag den 24. februar 2009:

Dagsorden:

1. Siden sidst
Fristen for at give tilbud på Hvilsager kirkes tag er sat til den 14. marts. Vi håber, at arbejdet kan påbegyndes omkring den 1. april.
På torsdag er der overdragelsesforretning på graverhuset i Lime.

2. Valg til provstiudvalget
Der blev afgivet 6 stemmer fra Hvilsager menighedsråd og 4 stemmer fra Lime menighedsråd, da Lars Nymark stemte som medlem af Hvilsager menighedsråd, og Tove Gert Nielsen havde fået forfald med så kort varsel, at stedfortræder ikke kunne indkaldes.

3. Forretningsorden
Det blev besluttet at forslag, der ønskes behandlet på et møde skal være formanden i hænde senest otte dage før mødet, og at dagsorden udsendes senest syv dage før hvert møde. Forretningsordenen blev underskrevet af formanden.

4. Ådals pastorat
Menighedsrådet ønsker ikke for nuværende at indgå i Ådalens pastorat.

5. Pilotprojektet
Vi havde en udmærket drøftelse af flere af oplæggene. Vi var positive over for tankerne om vikarordninger, mere skeptiske over for kommunikationsgruppens oplæg, da vi frygter, at den hurtigt kan blive yderst omkostningskrævende. Vi må fastholde, at eventuelle beslutninger, der træffes på provstimødet, efterfølgende skal behandles i de enkelte menighedsråd.

6. Eventuelt
Næste møde, det årlige regnskabsmøde, er tirsdag den 17. marts, kl. 19.00.
Lørdag den 14. marts finder konfirmandernes markedsdag sted i Thorsagers kirkelade kl. 14-15.
                                                                      Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, tirsdag den 6. januar 2009:

Dagsorden:

1. Siden sidst
Nyt køleskab og emhætte i præstegården er blevet installeret.

2. Taget på Hvilsager kirke
Vi har været på en lille studietur til Halling kirke, hvor man i tre år har haft et undertag nogenlunde efter den af den kongelige bygningsinspektørs foreslåede model. Det så pænt ud, ventilationen var fin, og stabiliteten i hele kirketaget var stærkt forbedret. Vi besluttede, at det nye tag skal lægges med undertag.

3. Eventuelt
Næste møde er tirsdag den 17. marts 2009
Torsdag den 15. januar kl. 19.30: Studiekreds i Konfirmandstuen
Onsdag den 21. januar kl. 18.30: Sogneaften i Hvilsager, fællesspisning
Torsdag den 22. januar: Provstimøde
Tirsdag den 27. januar kl. 19.30: Sogneaften i Lime
                                                                     Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, tirsdag den 25. november 2008:

Dagsorden:

1. Siden sidst
Tømreren har nu skiftet alle vinduerne i præstegården, der mangler lidt fugearbejde.

1 a. Taget på Hvilsager kirke
Projektet med undertag er nu godkendt i alle led. Der er imidlertid rejst tvivl, om den foreslåede udluftning er tilstrækkelig, så arkitekten kontaktes med henblik på et møde.

2. Revisionsprotokollater
Protokollaterne indeholdt ingen kritiske bemærkninger og blev underskrevet.

3. Køkken i præstegården
Lars Nymark kontakter tømrer for at få lavet en plan for isolering af gulv og nordvæg, evt. ilægning af gulvvarme. Endvidere sonderer præstefamilien køkkenmarkedet og kommer med forslag.

4. Konstituering i de nye menighedsråd
    Hvilsager menighedsråd:
            Formand:                                               Tove Jensen
            Næstformand:                                         Svend Aage Hvam
            Kasserer for kirkekassen:                         Ejnar Olesen
            Kirkeværge:                                            Grete Primdahl
            Kontaktperson:                                        Grete Primdahl
            Sekretær:                                               Gorm Willemoes Jensen
            Bygningskyndig:                                       Svend Mikkelsen
            Underskriftberettiget:                               Svend Aage Hvam
            Repræsentant for Provstikomiteen for ydre mission:             Tove Jensen
            Repræsentant i Skole-kirke-samarbejdet:                            Gorm Willemoes Jensen
            Suppleant i Skole-kirke-samarbejdet:                                  Svend Aage Hvam
            Regnskabsfører:                                                                Gitte Jørgensen

Lime menighedsråd:
          Formand:                                                  Tove Gert Nielsen
          Næstformand:                                            Svend Mikkelsen
          Kasserer for kirkekassen:                            Gitte Jørgensen
          Kirkeværge:                                               Villy Rasmussen
          Kontaktperson:                                           Villy Rasmussen
          Sekretær:                                                  Gorm Willemoes Jensen
          Bygningskyndig:                                          Svend Mikkelsen
          Underskriftberettiget:                                  Svend Mikkelsen
          Repræsentant for Provstikomiteen for ydre mission:          Inger Sørensen
          Repræsentant i Skole-kirke-samarbejdet:                         Inger Sørensen
          Suppleant i Skole-kirke-samarbejdet:                               Villy Rasmussen

Honorarer og telefongodtgørelse fortsætter som hidtil.

5. Eventuelt
Næste møde er tirsdag den 6. januar 2009, kl. 19.00.
Søndag den 7. december: Kirkekoncert med Djurs Kammerkor i Hvilsager kirke kl. 19.30.
Onsdag den 10. december: Lucia-aften i Lime kirke kl. 18.30.
                                                                    Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, torsdag den 2. oktober 2008:

Dagsorden:

1. Siden sidst

Hvilsager: Så er træerne vest for kirkegården og den store poppel ved præstegården væk.
Der foreligger endnu intet nyt om kirkens tag, skønt de lovede fire måneder for sagsbehandlingen er gået.
Til gengæld er den nye lampe over kirkedøren endelig sat op.
Lime: Byggeriet er nu i gang, og man regner med rejsegilde fredag den 24. oktober kl. 12.
Der været afholdt opstillingsmøder til de nye menighedsråd, som får følgende sammensætning:
Hvilsager: Tove Jensen, Grete Primdahl, Svend Aage Hvam, Ejnar Olesen og Gorm Willemoes Jensen.
Lime: Tove Gert Nielsen, Gitte Jørgensen, Inger Sørensen, Svend Mikkelsen og Villy Rasmussen.

2. Regnskab 2007 og Revisionsprotokollater
Det reviderede regnskab for 2007 blev godkendt og underskrevet.

3. Endelige budgettal
De endelige budgettal for 2009 foreligger.
Lime kirkekasse:
            Driftsramme:         600.000 kr.
            Anlægsramme:           0,00 kr.

Hvilsager kirkekasse:
            Driftsramme:          800.000 kr.
            Anlægsramme:    1.500.000 kr.
Med ønske om 100.000 kr. til renovering af køkkenet i præstegården.

De vedtagne honorarer er blevet ændret af provstiudvalget, som følger: Formand 6000 kr., kirkeværge 3000 kr. og kontaktperson 3000 kr.
Graverne kan få udbetalt deres merarbejde.
Der forelå to skitseforslag fra Mogens Svenning til renovering af køkkenet i præstegården, en minimalløsning til ca. 100.000 kr. samt en større ombygning af køkken, badeværelse, tidligere konfirmandstue og bryggerset lavt sat til 300.000 kr. Vi satser på minimalløsningen.

4. Grøn kirke
Man drøftede det udsendte oplæg og går videre med sagen.

5. Eventuelt
Næste møde er tirsdag den 25. november, kl. 19.00.
                                                                      Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, torsdag den 21. august 2008:

Dagsorden:

1.
   Siden sidst
Synsprotokollerne er blevet godkendt. Der kan først forventes penge til et nyt køkken i præstegården i 2010. Arbejdet med udskiftningen af vinduerne forventes udført først på efteråret.
Der er nu rejst en smuk sten på den anonyme kistebegravelsesplads i Hvilsager.
Svend Aage Hvam er blevet medlem af Lokalrådet i Ådalen.

2. Menighedsrådsvalget 2008
Der skal vælges fem medlemmer af hvert menighedsråd, og der afholdes orienteringsmøde eventuelt udmundende i opstillingsmøde i Hvilsager Forsamlingshus tirsdag den 2. september kl. 19.30 og i Lime Forsamlingshus onsdag den 10. september.
Valgbestyrelse i Hvilsager: Tove Jensen, Svend Aage Hvam og Grete Primdahl.
Valgbestyrelse i Lime: Tove Gert Nielsen, Svend Mikkelsen og Villy Rasmussen.

3. Hovedgaden 15, Lime
Der blev nedsat et byggeudvalg bestående af Tove Gert Nielsen, Gitte Jørgensen, Svend Mikkelsen og Villy Rasmussen.
En arkæologisk forundersøgelse viste intet af interesse.
På grund af den langsommelige sagsbehandling skal der indhentes nye priser hos håndværkerne.
Der afholdes møde med arkitekten mandag den 25. august, samme dag som støbearbejdet påbegyndes.

4. Eventuelt
Næste møde er torsdag den 2. oktober, kl. 19.00.
                                                                      Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, torsdag den 29. maj 2008:

Dagsorden:

1. Siden sidst
Maskinhuset i Hvilsager samt kapel- og kirkedøre fremstår nu nymalede og pæne.
Der forelå tre tilbud på at rydde bevoksningen vest for Hvilsager kirke. De spændte fra kr.150.000 til kr. 35.000. Vi lader Emil fra Skaføgård udføre arbejdet.

2. Honorarer til formand, kirkeværge og kontaktperson
Det årlige honorar til formand hæves til 8000 kr.
Honoraret til kirkeværge i Hvilsager hæves til 5000 kr. om året, mens det forbliver på 2000 kr. om året i Lime, da de mere arbejdskrævende opgaver ligger hos graveren.

3. Budget 2009
Lime kirkekasse:
     Driftsramme                     600.000,00 kr.
     Anlægsramme                            0,00 kr.

Hvilsager kirkekasse:
     Driftsramme                     800.000,00 kr.
     Anlægsramme                       kr. 0,00 kr.

4. Henvendelse fra KFUM-spejderne, Ådalen-Djurs
Man bevilgede 1000,00 kr. fra hvert menighedsråd, så trykkeudgifterne til en jubilæumspjece bliver fordelt på menighedsrådene i Ådalsområdet.

5. Eventuelt
Næste møde er torsdag den 21. august, kl. 19.00.

Søndag den 22. juni kl. 14.00. Sommermøde i Hvilsager, ved Henrik Oest.
Opstillingsmøder til menighedsrådsvalget 2008:
Hvilsager, tirsdag den 2. september.
Lime, onsdag den 10. september.
                                                                       Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, mandag den 31. marts 2008:
 
Dagsorden:
 
1. Siden sidst
Der har været afholdt et par sogneaftener. I Lime med en teatertur til ”Natmandens datter” i Fuglsøcentret. I Hvilsager fortalte en velforberedt Benjamin levende om at være dansk soldat i Irak.
Endvidere har vi haft to studiekredsaftener i Konfirmandstuen, om hvad det vil sige at være kirke i et par små landsogne.
Der var hverken nyt om graverfaciliteterne i Lime eller belysningen på Hvilsager kirkegård.

2. Regnskab 2007

Lime kirkekasse:

    Indtægter                                    1.449.999,96 kr.
    Udgifter – driftsrammen                   560.929,35 kr.
    Udgifter – anlægsrammen                156.350,12 kr.
    Kassebeholdning                           1.102.663,02 kr.

Hvilsager kirkekasse:
    Indtægter                                       789.999,96 kr.
    Udgifter – driftsrammen                   652.822,15 kr.
    Udgifter – anlægsrammen                          0,00 kr.
    Kassebeholdning                              376.867,78 kr.

Hvilsager – Lime præstegårdskasse:
    Indtægter                                         50.000,00 kr.
    Udgifter – driftsrammen                   170.270,37 kr.
    Udgifter – anlægsrammen                  75.000,00 kr.
    Kassebeholdning                                 9.873,56 kr.

Det er så sidste gang, at præstegårdskassen optræder i regnskabet, da den nu er lagt ind under Hvilsager kirkekasse.
 
Kollektregnskab:
Indsamlet i Lime kirke:                         2.813,50 kr.
Indsamlet i Hvilsager kirke:                   2.922,50 kr.

Regnskaberne blev godkendt.

3. Ny kirkegårdsvedtægt.
Provstiets forslag til kirkegårdsvedtægt blev tiltrådt. Det indebærer prisstigninger på 30 – 40 %; til gengæld skal medlemmer af Folkekirken ikke længere betale for gravkastning.

4. Eventuelt
Næste møde (budgetmøde) er torsdag den 29. maj, kl. 19.00.
                                                                     Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager , tirsdag den 29. januar 2008:

Dagsorden:

1. Siden sidst

Bortset fra lampen over kirkedøren er belysningen på kirkegården nu etableret – til alles tilfredshed.
Flere medlemmer deltog i en udbytterig kursusdag i Kristrup den 26. januar. Blandt punkterne var menighedsrådsvalget 2008. Jette Madsen kunne meddele, at vore menighedsråd kun skal have 5 medlemmer i fremtiden.
Der forelå referat fra aktivitetsudvalgenes fællesmøde i Mørke den 16. januar. Man var enedes om at lave en fælles aktivitetskalender, et initiativ vi kun kan tilslutte os.

2. Revisionsprotokollater
Revisor havde ingen bemærkninger, og revisionsprotokollaterne blev underskrevet.

3. Henvendelse fra Foreningen af menighedsråd på Djursland og Mols
Umiddelbart var der ikke den store interesse for at skifte forening, da vi er godt tilfredse med vores nuværende medlemskab af Randersforeningen.

4. Hjemmesiden
Der kunne ikke fås forbindelse til nettet, men vi blev enige om at linke til web-siden med Den Danske Salmebog Online. 

5. Pilotprojektet
Ud fra syv spørgsmål udsendt af provsten drøftede vi arbejdet i menighedsrådene, i kirkerne og i sognene.
Drøftelsen mundede ikke ud i de store forkromede visioner. Ud fra vore forudsætninger som to små landsogne, mener vi, at det går ganske godt. Hovedformålet med arbejdet i menighedsrådet er vel at bevare eller styrke forbindelsen mellem sognets beboere og kirken. At den forbindelse stadig er intakt, ses fx ved de særlige gudstjenester (kravle-, børne-, spejder- Allehelgens-gudstjenesterne). Kirkegangen er variabel og uforudsigelig – i søndags begyndte gudstjeneste i Hvilsager og EM i håndbold kl. 16.00, og dog var 14 kirkegængere mødt op, ikke så dårligt.


6. Hovedgaden 15, Lime
Endnu intet nyt fra Syddjurs Kommune.

7. Eventuelt
Næste møde er mandag den 31. marts, kl. 19.00

Torsdag den 7. februar. Møde med provsten om pilotprojektet kl. 19.30
Onsdag den 13. februar. Teatertur ”Natmandens datter”, afgang Lime kl. 18.00
Onsdag den 20. februar. Sogneaften i Hvilsager kl. 19.30
Torsdag den 21. februar. Studiekreds i Konfirmandstuen kl. 19.30
                                                                     Gorm Willemoes Jensen
Referat af menighedsrådsmødet i Hvilsager, tirsdag den 20. november 2007:

Dagsorden:

1. Siden sidst
Arbejdet med udendørsbelysningen på Hvilsager kirkegård er blevet udsat til begyndelsen af det nye år.
Der er blevet installeret en affugter i præstegården. Sammesteds har der på provstiets foranledning været en bygningssagkyndig ingeniør ude for at se på revnerne i stuerne. Det er fundamentet, som skrider. Ifølge den sagkyndige vil en tilbundsgående reparation være yderst kostbar og næppe overhængende nødvendig. Udviklingen følges.

2. Valg af formand og næstformand
Formand og næstformand blev genvalgt i begge menighedsråd.
Lime: Formand Tove Gert Nielsen. Næstformand Svend Mikkelsen
Hvilsager: Formand Tove Jensen.  Næstformand Svend Aage Hvam

3. Forslag til ny vedtægt for Skole-kirke-samarbejdet
Den nye vedtægt blev tiltrådt.

4. Kassererfunktionen
Vi er godt kørende med Gitte Jørgensen som kasserer, så umiddelbart har vi ingen interesse i ændringer.

5. Henvendelser fra Mørke menighedsråd
Heller ikke her har vi interesse i ændringer. Vore erfaringer fra sogneaftenerne i vore to sogne viser, at det er endog meget svært at trække folk over sogneskellet i pastoratet, så det vil næppe blive lettere i et samarbejde mellem Mørke og Hvilsager-Lime.
Hvad angår forslaget om turnus-kirken, kan man frygte, at det vil udvikle sig til en lille flok af Tordenskjolds soldater, som søndag efter søndag drager rundt til diverse kirkelige events, mens den del af menigheden, som holder af den almindelige gudstjeneste, blot finder den lokale kirke lukket eller skal køre langt for at deltage i en højmesse.

6. Eventuelt
Svend Aage Hvam foreviste et meget tiltalende forslag til hjemmeside for sognene, han vil bygge videre på forslaget.
Lotte Ernst har bestemt sig for et elektronisk klaver, som snarest vil blive sat ind i Hvilsager kirke.
Julekoncerten i Hvilsager kirke den 2. december kl. 19.30 vil blive fremført af 13 sangere og instrumentalister fra Aarhus Universitetskor.
Spejdernes Lucia-optog i Lime finder i år sted onsdag den 12. december.
Næste møde er tirsdag den 29. januar 2008.
                                                                    Gorm Willemoes Jensen